BUILK iNSITE

แอปพลิเคชันตรวจความคืบหน้า และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการตรวจไซต์งาน การตรวจความคืบหน้างานก่อสร้าง ตรวจสอบการแก้ไข Defect คุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน จนกระทั่งสร้างรายงานให้อัตโนมัติ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางกลยุทธ์ต่อ   

ใช้ได้ทั้ง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษา และเจ้าของโครงการ ทุกประเภทงานก่อสร้าง ที่ต้องการ Digitize ข้อมูล ความคืบหน้าไซต์งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน นำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ทันที และลดเวลาการทำ Report  

เสียงจากผู้ใช้งานจริง Patreeda Development

นัดสาธิตโปรแกรม ออนไลน์ หรือสนใจบริการ BUILK iNSITE

BUILK iNSITE

แอปพลิเคชันตรวจความคืบหน้า และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการตรวจไซต์งาน การตรวจความคืบหน้างานก่อสร้าง ตรวจสอบการแก้ไข Defect คุมคุณภาพงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน จนกระทั่งสร้างรายงานให้อัตโนมัติ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางกลยุทธ์ต่อ   

ใช้ได้ทั้ง ผู้รับเหมาก่อสร้าง ที่ปรึกษา และเจ้าของโครงการ ทุกประเภทงานก่อสร้าง ที่ต้องการ Digitize ข้อมูล ความคืบหน้าไซต์งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีมงาน นำข้อมูลไปวิเคราะห์ได้ทันที และลดเวลาการทำ Report  

เสียงจากผู้ใช้งานจริง Patreeda Development

นัดสาธิตโปรแกรม ออนไลน์ หรือสนใจบริการ BUILK iNSITE