Term of Use


เงื่อนไข และ ข้อตกลงการให้บริการ

 

เงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นการแจ้งสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายระหว่าง “เรา” “บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด” ในฐานะ “ผู้ให้บริการ” กับ “คุณ” ในฐานะ “ผู้ใช้บริการ” โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการก่อนใช้บริการของเราเพื่อประโยชน์ของคุณ

การสมัครเข้าใช้บริการ BUILKiNSITE นั้นถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ เงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย

 

คำจำกัดความ

 1. “ข้อตกลง” หมายถึง เงื่อนไขการใช้บริการหรือสัญญา
 2. “เรา” หรือ “BUILKiNSITE” หมายถึง บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด
 3. “คุณ” หรือ “ท่าน” หมายถึง ผู้ใช้บริการ หรือ บุคคลที่ถูกเชิญเข้ามาใช้บริการ
 4. “เว็บไซต์” หมายถึง https://insite.builk.com
 5. “คู่สัญญา” หมายถึง บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด และ ผู้ใช้บริการที่สมัครใช้บริการของ BUILKiNSITE Application/ Platform ที่ชำระค่าบริการแล้ว
 6. “ข้อมูล” หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำการให้ไว้แก่เว็บไซต์โดยยินยอมให้เผยแพร่สู่สาธารณะ
 7. “การให้บริการ” หมายถึง การให้บริการแอปพลิเคชั่น หรือแพลตฟอร์ม เก็บข้อมูลแผนงาน รูปภาพหน้างาน ผู้ใช้งาน เพื่อติดตามการทำงานภายในโครงการ สร้างรายงาน และแสดงผล
 8. “สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ลิขสิทธิ, สิทธิโดยธรรม, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม
 9. “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น

 

การให้บริการ

 1. รูปแบบการให้บริการต่าง ๆ นั้นเป็นไปตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
 2. การให้บริการของเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามความแหมาะสม และเราขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าเวลาใดก็ตาม โดยจะมีผลทันทีเมื่อมีการแก้ไขที่หน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้เราจะพยายามแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงผ่านทางอีเมล์หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่จะทำความเข้าใจเงื่อนไขการให้บริการล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้
 3. เราให้สิทธิคุณในการใช้บริการ แอปพลิเคชั่น แพลตฟอร์ม ผ่านทางเว็บไซต์ตามรูปแบบการใช้บริการที่คุณเลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเด็ดขาด

 

การสมัครใช้บริการ การต่อสัญญา และการเลิกสัญญา

1. การสมัครใช้บริการ นั้นสามารถทำได้โดยส่งคำขอใช้บริการผ่านทางหน้าเว็บไซต์ https://www.builk.com/insite/ เราขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำขอใช้บริการใด ๆ ที่ ไม่ผ่านหลักเกณท์การประเมินของเรา ทั้งนี้เราไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณท์การประเมินดังกล่าว

1.1 การตกลงใช้บริการ คุณสามารถใช้บริการของ BUILKiNSITE ได้หลังจากตกลงชำระค่าบริการตามใบเสนอราคา และนัดการสอนแนะนำการการใช้งานระบบ ซึ่งทางเราจะถือว่าวันหลังจากการสอนจะเป็นการนับการใช้งานวันแรก

2. การต่อสัญญา ระยะเวลาใช้บริการตามรูปแบบการให้บริการทุกประเภทของ BUILKiNSITE จะเป็นการเรียกเก็บชำระเป็นรายเดือนตามใบเสนอราคา เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยหลังจากที่ครบกำหนดแล้วยังไม่มีการชำระค่าบริการ BUILKiNSITE ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้และลบบัญชีผู้ใช้ออกจากระบบโดยไม่สามารถเรียกคืนได้

3. การเลิกสัญญา

3.1     สิทธิในการเลิกสัญญาของผู้ใช้บริการ

3.1.1 กรณีเลิกสัญญาประเภทชำระค่าบริการรายเดือน คุณมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง ทีม support หรือ ทีม sale ที่ได้ให้ช่องทางการติดต่อไว้ล่วงหน้าก่อนถึงครบกำหนดชำระ 15 วัน

3.1.2  กรณีเลิกสัญญาประเภทชำระค่าบริการรายปี คุญมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการทีม support หรือ ทีม sale ที่ได้ให้ช่องทางการติดต่อไว้ การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ยื่นคำขอเลิกการใช้บริการดังกล่าว ในกรณีที่คุณมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ปิด Account ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ BUILKiNSITE จะไม่คืนเงินค่าบริการที่คุณได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใด ๆ

3.2     สิทธิในการเลิกสัญญาของ BUILKiNSITE BUILKiNSITE มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ว่าเวลาใด ๆ เมื่อ BUILKiNSITE ทำการบอกเลิกสัญญาแล้วให้ถือว่าการเลิกสัญญา มีผลในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการในปีที่ได้ทำการบอกเลิกสัญญา

 

หน้าที่ของผู้ใช้บริการ

 1. การชำระค่าบริการ คุณมีหน้าที่ชำระค่าบริการรายเดือนหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจที่คุณเลือกใช้บริการ โดย BUILKiNSITE จะทำการเรียกเก็บเงินในทุกรอบเดือนหรือตามอัตราที่กำหนดไว้ในรูปแบบการให้บริการดังกล่าว จนกว่าจะมีการเลิกสัญญา ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ชำระค่าบริการหรือชำระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการระงับการใช้บริการของคุณชั่วคราวจนกว่าจะมีการชำระราคาโดยสิ้นเชิง ทั้งนี้ BUILKiNSITE ไม่มีความรับผิดใด ๆ ในความเสียหายที่เกิดจากการระงับการใช้บริการด้วยเหตุดังกล่าว
 2. การให้ข้อมูล คุณมีหน้าที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงทุกประการแก่ BUILKiNSITE ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ, ชื่อบริษัท, ชื่อทางการค้า, ตัวแทน, ที่อยู่หรือข้อมูลอื่นในการติดต่อ คุณจะต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้  BUILKiNSITE ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยทันที ตามวิธีการแจ้งข้อมูลที่ BUILKiNSITE กำหนด โดย BUILKiNSITE อาจขอให้คุณส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว และคุณยอมรับว่าจะปฏิบัติตามคำร้องขอดังกล่าวของ BUILKiNSITE
 3. ข้อห้ามในการใช้บริการ
  1. คุณมีสิทธิใช้บริการของ BUILKiNSITE ในธรุกิจได้ตามปกติธรรมดาการค้าของคุณโดยสุจริต และชอบด้วยกฏหมายเท่านั้น ทั้งนี้คุณจะต้องไม่ใช้บริการของ BUILKiNSITE เพื่อสนับสนุน หรือใช้ในทางที่เกี่ยวข้องกับการหรือกิจการใดๆอันมีวัตถุประสงค์ต้องห้ามชัดแจ้งตามกฏหมายไทย หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนชาวไทย หรือที่สร้างความเสื่อมเสีย หรือทำลายความมั่นคง ต่อประเทศชาติ ศาสนา และ สถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ หากมีการตรวจพบการกระทำดังกล่าว BUILKiNSITE ขอสงวนสิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าและไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้น และ ไม่มีความรับผิดต่อความเสียหายใดๆต่อตัวผู้ฝ่าฝืนหรือบุคคลภายนอก
  2. คุณจะต้องไม่ส่งข้อมูลใดๆ นอกเหนือจากรูปภาพ เอกสาร ที่ใช้งาน เข้ามาในระบบของ BUILKiNSITE อันเป็นความผิดตาม พ.ร.บ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ที่บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดกระทำความผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (๑) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน (๒) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชน (๓) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใด ๆ อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ายตามประมวลกฎหมายอาญา (๔) นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆ ที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ (๕) เผยแพร่หรือส่งต่อซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์ตาม (๑)(๒) (๓) หรือ (๔)”
 1. 4. หน้าที่ทั่วไปในการใช้บริการ
  1. คุณจะต้องเก็บรักษา Email และ Password ของคุณไว้ด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยคุณจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต BUILKiNSITE จะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใด ๆ เป็นการกระทำของคุณในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้ Email และ Password ของคุณโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ คุณมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ BUILKiNSITE ทราบโดยทันที เพื่อที่ทางเราจะได้ใช้มาตราการเพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่คุณเท่านั้น BUILKiNSITE จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใด ๆ ของการใช้มาตรการเช่นว่า เมื่อคุณสมัครใช้บริการ ถือว่าคุณให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่ BUILKiNSITE ในการดำเนินมาตราการดังกล่าว
  2. คุณจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบเน็ตเวิร์คของ BUILKiNSITE และของบุคคลภายนอกที่ BUILKiNSITE ได้ใช้ประกอบการให้บริการ
  3. คุณจะต้องไม่พยายามหรือกระทำการใด ๆ เพื่อเข้าถึงส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์โดยปราศจากอำนาจในการกระทำ เว้นแต่คุณได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ทำได้
  4. คุณจะต้องไม่ส่งหรือป้อนข้อมูล หรือเอกสารใด ๆ เข้ามาในเวบไซด์โดยที่อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ หรือ ซอฟท์แวร์ ของ BUILKiNSITE หรือของบุคคลภายนอกที่ BUILKiNSITE ข้อความนี้ให้รวมถึง การส่งหรือป้อนข้อมูลหรือเอกสารใดที่ละเมิดต่อกฏหมาย หรือที่คุณไม่มีสิทธิจะใช้ตามกฏหมาย
  5. ในกรณีที่มีบุคคลอื่นใช้สิทธิเรียกร้องหรือมีข้อเรียกร้องต่อคุณ หรือคุณถูกฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของ BUILKiNSITE คุณจะยุติข้อเรียกร้องด้วยค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบของคุณเอง และคุณจะไม่ให้ BUILKiNSITE เข้าไปเกี่ยวข้องในการยุติข้อเรียกร้องดังกล่าว
  6. ในกรณีที่ BUILKiNSITE มีค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมทั้งค่าทนายความ) เกี่ยวกับหรือมีสาเหตุมาจากการใช้บริการของคุณ คุณยอมรับว่าจะชดใช้ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ BUILKiNSITE โดยสิ้นเชิง
  7. หากคุณกำหนดให้ผู้ใช้รายอื่นหรือบุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการบัญชีของคุณ BUILKiNSITE จะถือว่าการปฏิบัติของบุคคลภายนอกดังกล่าวคือการปฏิบัติของคุณ หากการปฏิบัติของบุคคลดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่คุณ บริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้น
  8. ในกรณีที่คุณประสบปัญหาด้านเทคนิค หรือการใช้งาน คุณมีหน้าที่ในการตรวจสอบ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น หากคุณมีข้อสงสัย หรือต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมประการใด ให้ติดต่อ หน่วยสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ (Customer Support) ของทาง BUILKiNSITE ตามช่องทางการติดต่อที่ได้ให้ไว้ หรือแสดงไว้บนหน้าเว็บไซต์
  9. การผิดหน้าที่ใด ๆ ตามที่ระบุไว้ BUILKiNSITE มีสิทธิเด็ดขาดในการระงับการให้บริการชั่วคราว หรือมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องคืนค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

 

การโอนสิทธิ

  1. BUILKiNSITE ไม่อนุญาตให้คุณโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BUILKiNSITE
  2. ในกรณีที่ BUILKiNSITE มีความประสงค์ที่จะโอนบริการ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่บุคคลอื่น BUILKiNSITE อาจโอนสถานะทางสัญญาภายใต้สัญญาบุคคลอื่น หลังจากที่ได้แจ้งให้คุณทราบ และเมื่อคุณสมัครเข้าใช้บริการ จะถือว่าคุณได้ให้ความเห็นชอบในการโอนดังกล่าวแล้วเป็นการล่วงหน้า

ความลับ และข้อมูลส่วนบุคคล ของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง BUILKiNSITE จะไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่บุคคลภายนอกหรือองค์กรอื่นใดไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ เว้นแต่

  1. ได้รับความยินยอมจากคุณ หรือกระทำตามคำร้องขอของคุณ
  2. ในกรณีที่กฏหมายบังคับ เช่น การทำตามคำสั่งศาล หรือหมายศาล เป็นต้น

โปรดศึกษาเพิ่มเติม ในส่วน นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

ทรัพย์สินทางปัญญา

 1. BUILKiNSITE เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก BUILKiNSITE ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์
 2. ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ใน บัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของคุณถือเป็นทรัพย์สินของคุณ อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเลคทรอนิคส์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าคุณได้ชำระค่าบริการรายเดือนหรือแล้วแต่ตกลงโดยสิ้นเชิงแล้ว และถือว่าคุณได้อนุญาตให้ BUILKiNSITE ใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ ข้อมูล หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของ BUILKiNSITE เพื่อประโยชน์ของคุณในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆด้วยความสะดวกรวดเร็ว
 3. การสำรองข้อมูล (Backup) การเก็บรักษาข้อมูลและการกู้คืนข้อมูล เนื่องจาก BUILKiNSITE กำลังอยู่ในช่วงพัฒนา จึงยังไม่สามารถให้บริการในส่วนนี้ และ BUILKiNSITE จะไม่ขอรับผิดชอบใด ๆ ต่อการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล แต่ถึงอย่างนั้นทาง BUILKiNSITE จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือคุณเท่าที่จะทำได้

 

การระงับการให้บริการ

 1. BUILKiNSITE อาจระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราว ด้วยเหตุจำเป็นบางประการ (2) และในกรณีที่มีการระงับบริการประเภทที่มีค่าบริการ BUILKiNSITE ขอสงวนสิทธิในการไม่คืนค่าบริการสำหรับระยะเวลาที่ระงับบริการดังกล่าว และถือว่า BUILKiNSITE ไม่มีความรับผิดในการระงับบริการดังกล่าวไม่ว่าประการใด
 2. เหตุแห่งการระงับการให้บริการอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเป็นการเฉพาะ
  1. การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการให้บริการ
  2. อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการไม่สามารถใช้งานได้
  3. เกิดเหตุในด้านการปฏิบัติการหรือด้านเทคนิคซึ่งส่งผลต่อการให้บริการ
  4. การขัดข้องของระบบของบุคคลภายนอกที่ BUILKiNSITE ใช้ประกอบการให้บริการของ BUILKiNSITE
  5. การเกิดเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ ยกตัวอย่างเช่นไฟฟ้าขัดข้อง, ไฟไหม้, น้ำท่วม, ภัยธรรมชาติ, ภับพิบัติต่างๆ, ความไม่สงบของเหตุการณ์บ้านเมือง, การนัดหยุดงาน หรือ เหตุสุดวิสัยอื่นใด

 

การยกเลิกการให้บริการ BUILKiNSITE ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการให้บริการทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่มีความรับผิดใด ๆ ต่อคู่สัญญาและบุคคลภายนอก

ข้อจำกัดความรับผิด

 1. BUILKiNSITE มีความตั้งใจและพยายามในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตาม BUILKiNSITE ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของคุณจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus)) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรค์แก่คุณในการใช้บริการของเรา
 2. BUILKiNSITE ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้บริการ หรือที่เกิดขึ้นจากความบกพร่องในการใช้บริการไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ เว้นแต่ความเสียหายเกิดจากการจงใจหรือความประมาทประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ BUILKiNSITE ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าว BUILKiNSITE จำกัดความรับผิดต่อค่าเสียหายที่แท้จริงที่เกิดขึ้นแก่คุณไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมสุงสุดไม่เกินอัตราค่าบริการรายปีหรือตามอัตราที่กำหนด ที่ BUILKiNSITE ได้รับชำระจากคุณ ในปีที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งทำให้เกิดค่าเสียหายนั้น

 

ความสมบูรณ์ของเงื่อนไขการใช้บริการ หากมีข้อกำหนดหรือข้อความใดในเงื่อนไขการใช้บริการ BUILKiNSITE ฉบับนี้เป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้ตามกฏหมายไทย ให้ถือว่าข้อกำหนดหรือข้อความที่ตกเป็นโมฆะหรือใช้บังคับไม่ได้นั้นไม่มีผลกระทบต่อความสมบูรณ์หรือการบังคับใช้ข้อกำหนดอื่นที่เหลือหรือกฎเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

การขัดกันของเงื่อนไขการใช้บริการ ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างข้อกำหนดในการใช้บริการ BUILKiNSITE ฉบับภาษาไทยและฉบับคำแปล เงื่อนไขการใช้บริการ BUILKiNSITE ฉบับภาษาไทยจะมีผลเหนือเงื่อนไขฉบับภาษาอื่น

กฎหมายที่ใช้บังคับ และเขตอำนาจศาล เงื่อนในการใช้บริการ BUILKiNSITE ฉบับนี้ อยู่ภายใต้บังคับของกฏหมายไทย โดยไม่คำนึงถึงกฎหรือบทบัญญัติว่าด้วยการเลือกกฎหมายหรือการขัดกันของกฎหมาย และให้ศาลในราชอาณาจักรไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการ BUILKiNSITE ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเวบไซต์ ทั้งนี้ BUILKiNSITE จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของลูกค้าในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • Always Active

Save