ข้อตกลง และเงื่อนไข การรับส่วนลด 10,000 บาท – JUBILI x DEPA

JUBILI-x-DPA-ส่วนลด

DEPA มอบของขวัญให้ SMEs ซื้อ Software รับส่วนลดมูลค่าสูงสุด 10,000 บาทต่อราย พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษี 200 % ผู้ประกอบการสามารถสมัครสมาชิก DEPA ได้ที่ http://member.depa.or.th

กติกากลาง

– วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาท

– สนับสนุนค่าระบบ Software

– สนับสนุนค่าเช่าระบบ Software ( ต้องเช่าอย่างน้อย 6 เดือน )

– สนับสนุนค่าอุปกรณ์ Hardware ( แต่สนับสนุนแค่ 50% )

– เป็นการที่ลูกค้า( ฝั่งผู้เช่า ) เป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายก่อน แล้วเบิกกับทาง Depa ทีหลัง

– ค่าใช้จ่ายที่สนับสนุน จะเป็นค่าใช้จ่ายก่อนรวมภาษี 7% ลูกค้าจะต้องจ่ายภาษีเอง

 

ตัวแทนผู้ดูแลแต่ละภาค

นอกเงื่อนไข EEC

– Depa

ภาคเหนือ

จำนวนทุนสนับสนุน 200 ทุน

ช่วงดำเนินการ อยู่ในระหว่างพิจารณา

เว็บไซต์ตัวแทนภาค : http://www.depa.or.th/th/home

 

– ATSI

ภาคกลาง , ภาคตะวันตก , ภาคตะวันออก

จำนวนทุนสนับสนุน 400 ทุน

ช่วงดำเนินการ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 1 พฤศจิกายน 2562

เว็บไซต์ตัวแทนภาค : http://www.atsi.or.th/welcome/

 

– NESBIA

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จำนวนทุนสนับสนุน 200 ทุน

ช่วงดำเนินการตั้งแต่ 5 พฤศจิกายน 2561 – 5 พฤศจิกายน 2562

เว็บไซต์ตัวแทนภาค : https://www.nesbia.or.th/

 

– ส.อ.ท. ( สภาอุตสาหกรรม จังหวัดภูเก็ต )

ภาคใต้

จำนวนทุนสนับสนุน 200 ทุน

ช่วงดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 พฤษภาคม 2562

เว็บไซต์ตัวแทนภาค : http://www.industry.go.th/phuket/index.php

 

ใต้เงื่อนไข EEC

– หอการค้าจังหวัดชลบุรี

จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

จำนวนทุนสนับสนุน 700 ทุน

ช่วงเวลาดำเนินการ 2 พฤศจิกายน 2561 – 2 พฤษภาคม 2563

เว็บไซต์ตัวแทนภาค : http://www.thaifranchisecenter.com/links/show.php?id=260

 

– GS ( เฉพาะเกษตรกรรม )

จังหวัด ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา

จำนวนทุนสนับสนุน 500 ทุน

ช่วงเวลาดำเนินการ 15 พฤศจิกายน 2561 – 15 พฤษภาคม 2563

เงื่อนไขฝั่งเจ้าของซอฟแวร์

– เป็น Digital Provider ที่ลงทะเบียนกับ Depa แล้ว

– ผลิตพัณฑ์และบริหารต้องตอบโจทย์ลูกค้า SME และเข้าเงื่อนไขของโครงการ

– เป็นผู้ผลิตดิจิตอล มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เอง ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่าย

 

เงื่อนไขฝั่งเจ้าของกิจการ SME

– 1 SME ต่อ 1 คูปอง

– ต้องลงทะเบียนอยู่ใน Depa แล้ว ( Depa Member ) ลงทะเบียนที่ member.depa.co.th

– เป็น SME ในกิจการให้บริการ กิจการผลิตสินค้า และกิจการค้าส่งและค้าปลีก ลักษณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม

– เป็นนิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทษไทย มีหุ้นอันเป็นทุนตั้งแต่ร้อยละ 51 ของนิติบุคคลนั้น

– บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ( กิจการเจ้าของคนเดียว ) ห้างหุ้นส่วนสามัญ ที่จดทะเบียนการค้า/ทะเบียนพาณิชย์ กับกระทรวงพาณิชย์

 

เอกสารฝั่ง SME ที่ใช้เอกค่าใช้จ่าย

  1. ใบสมัคร
  2. สําเนาใบเสร็จ / ใบกํากับภําษี/หลักฐานการ ซื้อ-ขาย
  3. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล / สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ หรือเอกสารแสดงการ / สำเนาทะเบียนทางการค้า
  4. สำเนา Book Bank ที่ต้องการให้โอนเงิน (บริษัท/เจ้าของกิจการ)
  5. ภาพถ่ายหลังการติดต้ังหรือการใช้บริการ

SME ที่ขอรับการสนับสนุนกรุณาลงนามรับรองสําเนา ทุกฉบับพร้อมประทับตราบริษัท/ห้างร้าน (ถ้ามี) และจัดส่ง เอกสารการสมัครทั้งหมดให้กับหน่วยร่วมดําเนินงานในพื้น ที่ตั้งของธุรกิจ

 

ข้อแนะนำ

– จำเป็นต้องมีการตรวจสอบจำนวนทุนคงเหลือเอง เพราะเป็นระบบ First Come,  First Serve

– จำเป็นต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการสนับสนุนจากโครงการนี้ของปี 2561 ก่อน

สนใจเข้าร่วมโครงการ คลิก!


JUBILI by BUILK คือ ระบบ CRM เพื่อการบริหารทีมขาย และวิเคราะห์ประสิทธิภาพการขายแบบ Real-Time ออกแบบมาเพื่อร้านค้าวัสดุก่อสร้าง ที่มีทีมขายงานโปรเจค, ร้านสี, ร้านเมทัลชีท,  แพล้นท์ปูน, ผู้จำหน่ายวัสดุตกแต่ง และ ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ที่ต้องการบริหารทีมขาย ติดตามดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า แบบ B2B

รู้จัก JUBILI by BUILK เพิ่มเติม < คลิก ที่นี่ >