บันทึกข้อตกลงเบื้องต้น

บันทึกข้อตกลงเบื้องต้น นี้ ทำขึ้น ระหว่าง บริษัท บิลล์ เอเชีย จำกัด  นิติบุคคลไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105552009966 สำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ ณ อาคาร 253 อโศก ชั้น 14 เลขที่ 253 ถนนสุขุมวิท 21 (โศก)  แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “บิลล์ เอเชีย” ฝ่ายหนึ่ง กับ

บริษัทคู่ค้า นิติบุคคลไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “เจ้าของสินค้า”  อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยที่ บิลล์ เอเชีย ซึ่งประกอบธุรกิจขายสินค้าผ่านทางออนไลน์แก่ลูกค้าประสงค์จะซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้า และเจ้าของสินค้าประสงค์จะทำการขายสินค้าแก่บิลล์ เอเชีย เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการซื้อขาย  คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงกันภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเบื้องต้นดังต่อไปนี้

  1. บิลล์ เอเชีย ประสงค์จะซื้อสินค้าจากเจ้าของสินค้าเพื่อขายแก่ลูกค้าผ่านทางระบบออนไลน์  และเจ้าของสินค้าประสงค์จะขายสินค้าให้แก่บิลล์ เอเชีย ตามรายละเอียดคำสั่งซื้อของลูกค้าในแต่ละครั้ง
  2. บิลล์ เอเชียและเจ้าของสินค้าตกลงว่าบิลล์ เอเชียจะโอนเงินค่าราคาซื้อขายสินค้าแก่เจ้าของสินค้าโดยหักค่าธรรมเนียมจัดการในอัตราร้อยละ 3% ของมูลค่าสุทธิของการขายสินค้าในแต่ละครั้ง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)  หากเงินค่าซื้อขายคงเหลือเงินจำนวนเท่าใด บิลล์ เอเชียจะชำระให้แก่เจ้าของสินค้าภายในตามระยะเวลาที่ตกลงกัน
  3. เจ้าของสินค้าจะต้องจัดเตรียมสินค้าที่มีความถูกต้องสมบูรณ์ตามรายการคำสั่งซื้อของลูกค้า และจัดส่งให้แก่ลูกค้าในนามของบิลล์ เอเชียผู้ขาย โดยเจ้าของสินค้ารับประกันว่าสินค้ามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานตามที่ได้ระบุหรือโฆษณาไว้ หากสินค้ามีวัสดุหรือคุณภาพไม่เป็นไปตามที่เจ้าของสินค้าได้ระบุหรือโฆษณาไว้ หรือ กรณีสินค้าที่ระบุความต้องการเป็น มอก. ต้องให้สินค้าที่ส่งเป็นไปตาม มอก. เท่านั้นเจ้าของสินค้าจะต้องยอมรับเงื่อนไขการแก้ไข  หรือเปลี่ยนคืนสินค้าแก่ลูกค้าของบิลล์ เอเชีย ทุกกรณี โดยไม่มีเงื่อนไขอย่างใด ๆ ทั้งสิ้น
  4. เจ้าของสินค้าจะต้องทำตามเงื่อนไขการจัดส่งสินค้าอย่างเคร่งครัดตามที่ระบุไว้ในคำสั่งซื้อ หากมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่สินค้าก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเหตุสุดวิสัย หรือความประมาทเลินเล่อของบุคคลภายนอกใดก็ตามหรือเหตุอื่นใดก็ตาม เจ้าของสินค้าตกลงรับผิดชอบในความเสียหายของสินค้านั้นแก่ลูกค้าและ/หรือบิลล์ เอเชีย เต็มจำนวน หรือ สามารถตกลงร่วมกันตามข้อตกลงครั้งนั้นๆ
  5. กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะโอนไปยังลูกค้าของบิลล์ เอเชีย ต่อเมื่อลูกค้าได้รับมอบสินค้าครบถ้วนเรียบร้อยพร้อมเซ็นรับใบรับมอบสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  6. บิลล์ เอเชีย จะโอนเงินเพื่อชำระราคาซื้อขายสินค้าแก่เจ้าของสินค้าทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์  หากวันศุกร์ตรงกับวันหยุด จะชำระภายในวันจันทร์หรือวันที่เปิดทำงานวันแรก ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า เจ้าของสินค้าจะต้องแสดงใบส่งสินค้าในนามของบิลล์ เอเชียที่มีลายเซ็นรับสินค้าของลูกค้า, ใบสั่งซื้อ ( PO)ของบิลล์ เอเชีย/ และใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ ที่มีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้ตกลงกันผ่านทางอีเมล หากชำระช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด ทางบิลค์ เอเชีย ยินดีชำระดอกเบี้ยปรับ 1.25% ต่อเดือนของยอดที่ค้างชำระ
  7. กรณีลูกค้าของบิลล์ เอเชีย ชำระเงินค่าสินค้าผ่านทางบัตรเครดิต ลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตเอง และหากกรณีมีการยกเลิกคำสั่งซื้อสินค้าอันเนื่องมาจากสินค้าไม่เป็นไปตามใบสั่งซื้อหรือสินค้ามีปัญหาหรือมีสภาพไม่สมบูรณ์ หรือ สินค้าหมดหรือขาดตลาดทำให้ไม่สามารถจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้าได้ หรือกรณียกเลิกการซื้อขายอันมิใช่ความผิดของลูกค้า หากบิลล์เอเชียต้องคืนเงินแก่ลูกค้าเป็นเงินจำนวนเท่าใด เจ้าของสินค้าตกลงและรับประกันว่าเจ้าของสินค้าจะต้องชำระคืนเงินค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวให้แก่บิลล์ เอเชีย เต็มจำนวน
  8. เจ้าของสินค้าจะส่งมอบสินค้าในนามของบิลล์ เอเชียผู้ขายให้แก่ลูกค้า ณ คลังสินค้าหรือสถานที่ที่ลูกค้ากำหนดตามใบสั่งซื้อของบิลล์ เอเชีย โดยค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าลูกค้าตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่ค่าขนส่งมิได้รวมอยู่ในราคาค่าสินค้า  เจ้าของสินค้าจะต้องระบุราคาค่าขนส่งไว้ในใบเสนอราคาให้เป็นที่เรียบร้อยด้วย
  9. ไม่ว่ากรณีใด ๆ บิลล์ เอเชีย หรือเจ้าของสินค้า สามารถยกเลิกบันทึกข้อตกลงนี้ได้หากพบว่าเจ้าของสินค้า หรือบิลล์ เอเชีย ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงที่ได้ตกลงกัน และหากมีข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทอย่างใด ๆ การตัดสินของบิลล์ เอเชียจะถือเป็นที่สุด
  10. หากลูกค้าของบิลล์ เอเชีย เรียกร้องความเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดจากการซื้อขายอันมิใช่ความผิดของลูกค้า และบิลล์ เอเชียจะต้องชำระค่าเสียหายดังกล่าวแก่ลูกค้า และมีการพิสูจน์ว่าเกิดจากความผิดของเจ้าของสินค้า กรณีเช่นนี้ เจ้าของสินค้าตกลงยินยอมให้บิลล์ เอเชีย เรียกร้องค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนที่ตนต้องเสียไปคืนจากเจ้าของสินค้าได้เต็มจำนวน

**พิเศษ ใช้บริการฟรี ไม่คิดค่าธรรมเนียมการจัดการถึง 30 มิ.ย. 2020