Category Archives: บทความ

อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยปี 2562 กับเทรนด์เทคโนโลยีที่ใช้ในงานก่อสร้าง

อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สะท้อนให้เห็นได้ว่าผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเภทธุรกิจก่อสร้างทั่วประเทศมีจำนวนประมาณ 79,648 ราย ซึ่งกว่าร้อยละ 99.9 เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อุตสาหกรรมก่อสร้างขยายตัวต่อเนื่อง แต่ปัจจัยแวดล้อมในธุรกิจก่อสร้างอาจไม่เหมือนเดิม สำหรับสถานการณ์ก่อสร้างในประเทศในปี 2562 ยังมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งในงานก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน โดยกิจกรรมก่อสร้างที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นโครงการต่อเนื่อง [...]

Fintech
ทำไมต้องรู้จัก Fintech?

ทำไมต้องรู้จัก Fintech? จะทำอย่างไรถ้าในวันหนึ่งเราไม่ต้องถือเงินอีกต่อไป คงจะสงสัยกันใช่มั้ยว่าแล้วจะใช้จ่ายกันอย่างไร ต่อให้รู้ว่าสมัยนี้เราสามารถใช้จ่ายทุกอย่างบนออนไลน์ได้แล้วก็ตาม ก็ต้องมีถือเงินสดไว้ก่อนอยู่ดี แล้วเราจะมั่นใจในระบบต่างๆได้อย่างไร ในเมื่อยังไม่รู้จักมันดีพอว่าคืออะไร แต่…ด้วยปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกล  กรณีนี้การเอาเงินที่ต้องถือเข้าไปอยู่ในระบบ ไม่ต้องถือเงินสดไว้เยอะ ๆ ซึ่งระบบที่ว่านี้มีการเก็บข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน และลงทุนได้โดยที่เราไม่ต้องหยิบจับหรือถือไว้ในมือให้ลำบากเลย มันจะดีกว่าเดิมหรือไม่ [...]

X