Showing 1–12 of 67 results

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องเหลี่ยม 32x32x1.2 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿173.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องเหลี่ยม 25x25x2.0 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿204.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องเหลี่ยม 25x25x1.9 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿186.50

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องเหลี่ยม 25x25x1.7 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿164.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 400x400x13x21 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿25,284.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 350x350x12x19 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿20,139.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 300x300x10x15 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿13,818.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 250x250x9x14 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿10,643.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 200x200x8x12 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿7,335.30

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 175x175x7.5×11 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿5,909.50

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 150x150x7x10 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿4,630.50

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 125x125x6.5×9 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿3,499.00