Showing 1–12 of 63 results

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 400x400x13x21 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿25,284.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 350x350x12x19 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿20,139.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 300x300x10x15 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿13,818.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 250x250x9x14 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿10,643.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 200x200x8x12 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿7,335.30

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 175x175x7.5×11 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿5,909.50

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 150x150x7x10 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿4,630.50

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กเอชบีม 125x125x6.5×9 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿3,499.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กไวด์แฟรงค์ 500x200x10x16 ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿13,171.50

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กไวด์แฟรงค์ 450x200x9x14 ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿11,172.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กไวด์แฟรงค์ 400x200x8x13 ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿9,702.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กไวด์แฟรงค์ 350x175x7x11 ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿7,292.00