Showing all 10 results

เช็คราคาเหล็กกล่องแบน แป๊ปแบน ท่อแบน

ข้อมูลล่าสุดวันที่ 5 สิงหาคม 2563

ราคาเหล็กกล่องแบน/แป๊ปแบน/ท่อแบน เริ่มต้นที่

ขนาด และราคาของเหล็กกล่องแบน (ราคาเริ่มต้น)

ราคาส่งมอบหน้าโรงงาน ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และอาจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้ส

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องแบน JIS 75x38x2.8 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿486.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องแบน 50x25x2.7 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿289.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องแบน 50x25x2.5 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿254.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องแบน 125x50x3.2 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿869.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องแบน 125x75x3.2 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿975.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่อง เหล็กท่อแบน 100x50x3.2 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿717.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องแบน เหล็กท่อแบน 75x38x3.2 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿528.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กแป๊ปแบน 75x38x2.3 mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพฯ ปริมณฑล

฿392.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กแป๊ปแบน 50x25x3.2mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพฯ ปริมณฑล

฿342.00

วัสดุก่อสร้างสำหรับ กรุงเทพฯ ปริมณฑล

เหล็กกล่องแบน 50x25x2.3mm ยาว 6 เมตร กรุงเทพ ฯ ปริมณฑล

฿251.00