Showing all 4 results

กลุ่มงานฝ้า ผนัง และไม้สังเคราะห์

แผ่นยิปซัม ยิปรอค (Gymroc) ชนิดธรรมดา

กลุ่มงานฝ้า ผนัง และไม้สังเคราะห์

แผ่นยิปซัม (Gymroc) ยี่ห้อ ยิปรอค ชนิดทนชื้น