Showing all 9 results

กลุ่มงานฝ้า ผนัง และไม้สังเคราะห์

ยิปซั่มบอร์ด ตราช้าง (SCG) ทนชื้น ขอบลาด ขนาด 1200X2400X9 มม.

กลุ่มงานฝ้า ผนัง และไม้สังเคราะห์

แผ่นยิปซัม ยิปรอค (Gymroc) ชนิดธรรมดา

กลุ่มงานฝ้า ผนัง และไม้สังเคราะห์

แผ่นยิปซัม (Gymroc) ยี่ห้อ ยิปรอค ชนิดทนชื้น