ซูเปอร์โคท สีน้ำมัน

สี 3 ไม่ ไม่บวม ไม่ลอก ไม่ล่อน
สีเคลือบเงาซูเปอร์โคท ผลิตจากอัลขีดเรซินและผงสีคุณภาพที่ทนทานต่อสภาพอากาศเมืองร้อน