ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 5 ทีพีไอ (สีฟ้า)


**ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
**ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า