ผนังห้องน้ำสำเร็จรูปชนิด HIGH PRESSURE LAMINATE(P-HPL 10/13)