ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิด ปาร์ติเคิล PARTICLE BOARD(P-PB28)