สาย CVV – S บางกอกเคเบิ้ล BCC

สายไฟฟ้าสำหรับวงจรควบคุม หุ้มด้วยฉนวน

เปลือกในและเปลือนอกโพลิไวนิลคลอไรด์,มีซีลด์,แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 600 โวลต์