หม้อแปลงไฟฟ้า 30kVA – 2500kVA

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

หม้อแปลงไฟฟ้า :
ขนาด 22 kV., ขนาด 24 kV., ขนาด 12/24 kV., ขนาด 33 kV. และ GEAFOL Cast-Resin Transformers 100 to 16000 kVA.