เหล็กเพลาขาว

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

เหล็กเพลาขาวเป็นเหล็กที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างจากเหล็กทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นความละเอียดของขนาด,
ความเรียบของพื้นผิว และคุณสมบัติทางกลภาพบางประการ ซึ่งเอื้อให้เหล็กเพลาขาวมีอรรถประโยชน์ในการ
ใช้งานสูงกว่าเหล็กประเภทอื่นๆ เหล็กเพลามักจะใช้เป็นวัตถุดิบ ในอุตสาหกรรม ทำให้ต้องเน้นในเรื่องความกลม
และความสวยงามเป็นพิเศษ