Phelps Dodge สายไฟ 60227 IEC 10 With Ground

ลักษณะการใช้งาน : สายไฟที่ใช้เดินภายในบ้านและภายในอาคาร วางบนราง Wire way, Cable tray, Ladder, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต, ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย, วางบนรางเคเบิล, เดินลอยในอากาศ, เดินบนฉนวนลูกถ้วย .