Phelps Dodge สายไฟ THW – 60227 IEC 01

สายไฟ THW – 60227 IEC 01

ลักษณะการใช้งาน : สายไฟฟ้าที่ใช้สำหรับเดินร้อยท่อภายในบ้านและอาคาร, ร้อยท่อฝังผนังคอนกรีต, ร้อยท่อเดินใต้ฝ้า, เดินในช่องเดินสายแบบปิดมิดชิด และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย . พื้นที่หน้าตัดตัวนำขนาด : 2.5 ตร.มม.