ใช้บิลค์พร้อมกับโปรแกรมบัญชีอย่างไร

FacebookTwitterLineหากผู้ใช้งานมีการใช้งานโปรแกรมบัญชีอยู่แล้ว สามารถที่จะนำ Builk ไปประยุกต์ใช้ โดยเริ่มจากการสร้างใบสั่งซื้อบน Builk เพื่อใช้ในการติดตามและควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง จากนั้นนำข้อมูลไปบันทึกต่อในโปรแกรมบัญชีต่อไป ขั้นตอนการบันทึกในโปรแกรมบัญชี 1. เลือกเมนูซื้อ การเลือกรูปแบบการซื้อ ให้ดูจากเงื่อนไขการชำระเงินที่ทีมงานได้ลงบันทึกไว้ เพื่อใช้ในการบันทึกเมนูซื้อ (ซื้อเงินสด, ซื้อเงินเชื่อ) 2. บันทึกข้อมูล 3. สำเร็จ!!