ใช้บิลค์พร้อมกับโปรแกรมบัญชีอย่างไร

หากผู้ใช้งานมีการใช้งานโปรแกรมบัญชีอยู่แล้ว สามารถที่จะนำ Builk ไปประยุกต์ใช้ โดยเริ่มจากการสร้างใบสั่งซื้อบน Builk เพื่อใช้ในการติดตามและควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง จากนั้นนำข้อมูลไปบันทึกต่อในโปรแกรมบัญชีต่อไป


ขั้นตอนการบันทึกในโปรแกรมบัญชี

1. เลือกเมนูซื้อ

ex1


การเลือกรูปแบบการซื้อ ให้ดูจากเงื่อนไขการชำระเงินที่ทีมงานได้ลงบันทึกไว้ เพื่อใช้ในการบันทึกเมนูซื้อ (ซื้อเงินสด, ซื้อเงินเชื่อ)

po-credit


2. บันทึกข้อมูล

ex2


3. สำเร็จ!!

 

 

 

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X