Ben-Tone Fungal Resisting Wood Primer G-1600

ขอราคา-วัสดุก่อสร้างออนไลน์

สีรองพื้นไม้กันเชื้อราขาวด้าน เบ็นโทน จี-1600 ปกป้องเชื้อรา เพิ่มอายุการใช้งานของเนื้อไม้