Ben-Tone Red Iron Oxide Primer G-5000

สีรองพื้้นกันสนิมสีแดง เบ็นโทน จี-5000 เหมาะสำหรับงานเหล็กทุกชนิด สำหรับภายนอกและภายใน