ใครนอนไวไปนอนก่อน แต่ถ้าพร้อมอดนอน มาแฮ็คมาราธอนกับเรา!

#Hackitect : Hackathon to make ARCHITECT’s life easier

31 พ.ค.- 2 มิ.ย. 2019

@Naplab Co-Napping Workspace (ซอยจุฬา 6)

กิจกรรมฟรี !!! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ปิดรับสมัครแล้ว !!!

เพื่อยกระดับวงการสถาปนิก เราต้องการพลังไอเดียสดใหม่
จากคน 3 สายพันธุ์

  • Hacker : สาย Geek เขียนโค้ดได้ สร้างของเป็น
  • Hipster : สาย Creative ทำของสวย พร้อมกับเข้าใจผู้ใช้งาน
  • Hustler : สาย Business วางกลยุทธ์ สร้างมันให้เป็นธุรกิจ

#Hackitect Mentor Team

ทีมเมนเทอร์สุดคูล พร้อมให้ความรู้ทุกศาสตร์ !


คุณณัฐพล อัศว์วิเศษศิวะกุล

Founder & CEO, ZmyHome


คุณเนทิตา โสวรรณวณิชกุล
CEO, Somjai Home Loan


คุณชัชนาถ จรัญวฒั นากิจ
CMO, Seekster


คุณศิริรัตน์ รุ่งเพชรรัตน์
CTO, BUILK One Group


คุณธีรากร อานันโทไทย
CTO&Co-Founder, Globlish


คุณปัญจมพงศ์ เสริมสวัสดิ์ศรี
C-3PO, Cleverse


คุณดาริน สุทธพงศ์
Founder & CEO, Indie Dish


คุณวีรวัฒน์ รัตนวราหะ
COO, Baania

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ

50,000 บาท

พร้อมรับ The Winner : Hackitect Trophy

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

30,000 บาท

พร้อมรับของที่ระลึก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

20,000 บาท

พร้อมรับของที่ระลึก

#Hackitect Judge Team

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกสายอาชีพ !

คุณรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์
Principal, OPNBX

คุณไพทยา บัญชากิติคุณ
Managing Director & Partner, Atom Design

คุณดุสิต ชัยรัตน์
AddVentures By SCG

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
CEO, TARAD.com

คุณไผท ผดุงถิ่น
CEO, BUILK ONE Group

ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์
CEO, Lumpini Project
Management Service

#Hackitect Judge Team

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากทุกสายอาชีพ !

คุณรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์
Principal, OPNBX

คุณไพทยา บัญชากิติคุณ
Managing Director & Partner, Atom Design

คุณดุสิต ชัยรัตน์
AddVentures By SCG

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
CEO, TARAD.com

คุณไผท ผดุงถิ่น
CEO, BUILK ONE Group

ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์
CEO, Lumpini Project
Management Service

#Hackitect Agenda

แฮ๊คกันมันส์ 3 วัน 2 คืน

Day 1

Day 2

Day 3

#Hackitect Sponsorship

ผู้ใหญ่ใจดี ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการ

GOLD

SILVER

BRONZE

X