BUILK iNSITE

แอปพลิเคชันตรวจความคืบหน้า และควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการตรวจไซต์งาน การตรวจความคืบหน้า ตรวจสอบการแก้ไข Defect คุมคุณภาพงานให้ได้มาตรฐาน จนกระทั่งสร้างรายงานให้อัตโนมัติ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวางกลยุทธ์ต่อ 

เสียงจากผู้ใช้งานจริง Patreeda Development 

นัด DEMO ออนไลน์ หรือสนใจบริการ BUILK iNSITE

 

อย่าเพิ่งปิดหน้าต่างหลังกดส่งข้อมูล จนกว่าระบบจะขึ้นยืนยัน