EMAIL สำหรับใช้งาน BUILK

อีเมลที่ใช้แนะนำให้เป็นอีเมลส่วนตัวที่ใช้งานเป็นประจำจะดีที่สุดครับ เพราะการใช้งาน BUILK มีการแจ้งเตือนผ่านอีเมลตลอดเวลา อย่างเช่นการ การเปิดใบสั่งซื้อบางครั้งมีการสั่งของด่วนจากหน้างานจึงต้องขอการอนุมัติอย่างด่วนจากผู้ที่มีสิทธิ์ ระบบก็จะส่งข้อความขออนุมัติเข้าไปยังอีเมลของผู้ที่จะอนุมัติเอกสารด่วนใบนั้น สามารถ สมัครใช้งานฟรี ได้เลยครับ