การจัดสรรต้นทุน

 

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในโครงการจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ 1xx ค่าวัสดุสิ้นเปลือง, 2xx ค่าแรงงาน, 3xx ค่าเครื่องมือ, 4xx ค่าจ้างเหมาช่วง และ 5xx ค่าทุนทุนทางอ้อม

ซึ่งในขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการใช้งานโปรแกรม นั่นคือการระบุว่าต้นทุนที่กำลังจะใช้นั้นเป็นน้ำที่รั่วออกจากถังน้ำใบใด

 

เอกสารใดที่ยังไม่ได้จัดสรรต้นทุนจะมีสัญลักษณ์  อยู่ที่รายการเอกสารนั้นๆ

หรือในหน้ารายละเอียดเอกสารจะมีแถบจัดสรรต้นทุนด้านล่างเป็นสีแดง

 

โดยขั้นตอนการจัดสรร สามารถทำได้ดังนี้

1. คลิกที่แถบจัดสรรต้นทุนด้านล่าง

จากนั้นจะเข้าสู่หน้าจัดสรรต้นทุนดังรูป

 

ส่วนประกอบในหน้าจัดสรรต้นทุน

ประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

1. ข้อมูลใบสั่งซื้อ และแถบบอก % การจัดสรรต้นทุน

 

2. รายการต้นทุนที่ต้องจัดสรร

 

3. ช่องระบุการจัดสรรของรายการที่เลือกไปยังรหัสต้นทุนที่ต้องการ

2. จัดสรรต้นทุน

โดยจะแบ่งรูปแบบในการจัดสรรออกเป็น 3 รูปแบบดังนี้

จัดสรรทีละรายการ

1. เลือกรายการที่ต้องการจัดสรร

2. เลือกโครงการที่ใช้ต้นทุนนั้นๆ

3. เลือกรหัสต้นทุนให้ตรงกับประเภทต้นทุนตามรายการที่เลือก

(ในกรณีตัวอย่างนี้เป็นการซื้อวัสดุ จึงใช้รหัส 114 แต่ถ้าหากเป็นเครื่องมือติดตั้งสุขภัณฑ์จะเป็น 314 เป็นต้น)

4. กรอกเป็น 100% หรือใส่จำนวนเงินทั้งหมดของรายการ หรือคลิกที่ไม้กายสิทธิ์

จัดสรรหลายรายการพร้อมกัน

ใช้ในกรณีที่มีรายการต้นทุนหลายรายการที่นำไปใช้ในประเภทงานเดียวกัน เช่น ซื้อเหล็กข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลมมาเพื่อใช้เสริมคอนกรีตโครงสร้าง เป็นต้น

1. คลิกเพื่อทำเครื่องหมายหน้ารายการที่ต้องการ

ระบบจะถามว่าต้องการเลือกหลายรายการใช่หรือไม่ ให้ตอบ “ตกลง”

2. เลือกโครงการ > เลือกรหัสต้นทุน > กรอกจำนวนที่ต้องการจัดสรร เช่นเดียวกับจัดสรรทีละรายการ

3. คลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน” เพื่อยืนยันการจัดสรรนี้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการจัดสรร

1. หลังจากจัดสรรเสร็จสิ้น ให้คลิกที่ปุ่ม “บันทึก” ด้านล่างเพื่อบันทึกการจัดสรรของครั้งนั้น

2. เมื่อบันทึกเสร็จสิ้นระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดใบสั่งซื้อ

ซึ่งจะแสดงให้เห็นตารางต้นทุนคงเหลือมีเงินคงเหลืออยู่มากน้อยเพียงใดเพื่อเป็นตัวช่วยก่อนการตัดสินใจใช้จ่าย

ซึ่งในกรณีตัวอย่างนี้ได้วางแผนต้นทุนไว้น้อยกว่ายอดที่สั่งซื้อ ทำให้ยอดเงินคงเหลือนั้นติดลบ

3. ข้อควรรู้ของการจัดสรรต้นทุน

    จัดสรรให้ครบ 100%

ระบบจะลงบันทึกต้นทุนเข้าโครงการก็ต่อเมื่อใบสั่งซื้อถูกจัดสรรครบถ้วน 100% และ อนุมัติแล้วเท่านั้น คุณสามารถตรวจว่าจัดสรรครบหรือยังที่หน้าจัดสรรต้นทุน โดยให้ทุกรายการในกรอบด้านซ้าย และ แถบแสดงความคืบหน้าการจัดสรร ให้เป็น 100%

     ” จัดสรรผิด กลับมาจัดสรรใหม่ได้ “

ถ้าหากเปลี่ยนแปลงการใช้วัสดุหรือย้ายไปใช้ไซต์งานอื่น คุณสามารถกลับมาแก้ไขการจัดสรรได้ใหม่ด้วยวิธีเดิมได้อีก แม้ใบสั่งซื้อจะได้รับอนุมัติไปแล้ว ระบบจะบันทึกประวัติเอกสารทุกครั้งที่ข้อมูลจัดสรรเปลี่ยนไป ซึ่งประวัติประกอบด้วย ชื่อผู้แก้ไข และ เวลาแก้ไข ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการทำงาน