น้ำที่กำลังไหลออกจากถังในทุกๆวันนั้นก็เปรียบเสมือนกับต้นทุนของโครงการที่ต้องใช้จ่ายออกไปในทุกๆวันทำให้เงินที่เหลือใช้ในโครงการร่อยหรอลงทุกๆวัน

หากเราไม่มีมิเตอร์วัดน้ำที่ไหลออก สุดท้ายแล้วเราก็จะไม่สามารถทราบได้เลยว่าน้ำที่ไหลออกไปนั้น จริงๆแล้วไหลออกไปเท่าไร ฉะนั้นการติดมิเตอร์วัดต้นทุนที่ใช้จ่ายออกไปจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ

การบันทึกต้นทุนลงใน BUILK Cost Control นั้น ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. สร้างใบบันทึกต้นทุน 2. จัดสรรต้นทุน 3. อนุมัติและพิมพ์ใบสั่งซื้อ

อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับใบสั่งซื้อ