ประเภทสถานะใบสั่งซื้อ

ประเภทในการบ่งบอกสถานะของใบสั่งซื้อนั้นมีอยู่ 4 ประเภทด้วยกันดังนี้

1. รอการอนุมัติ  

คือ สถานะที่ใบสั่งซื้อนั้นๆยังไม่ถูกอนุมัติ

2. รอการจัดสรร  

คือ สถานะที่ใบสั่งซื้อนั้นๆถูกอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ถูกจัดสรรต้นทุน

3. รวมจัดสรร  

คือ สถานะที่ใบสั่งซื้อนั้นๆถูกอนุมัติและจัดสรรแล้ว ซึ่งเป็นสถานะใบสั่งซื้อเดียวที่โปรแกรมรับทราบเป็นต้นทุน เนื่องจากผ่านการยืนยันต้นทุนโดยผู้มีสิทธิ์อนุมัติแล้ว และถูกระบุแล้วว่าเป็นต้นทุนประเภทใด

4. ยกเลิก  

คือ สถานะที่ใบสั่งซื้อนั้นๆถูกยกเลิก