หน้า “แผงบริหาร” เป็นหน้าแรกของโปรแกรมที่แสดงขึ้นเมื่อผู้ใช้งานเข้าในโมดูล Cost control ซึ่งในหน้านี้เปรียบเสมือนเป็นจอแสดงผลการทำงานขององค์กรเพื่อให้เห็นภาพรวมการเงินในการทำงานอีกทั้งยังช่วยให้ไม่พลาดสิ่งสำคัญต่างๆในการทำงาน