Tag Archives: ความปลอดภัย

การจัดการความปลอดภัยข้อมูลของคุณโดยบิลค์

“การจัดการ ความปลอดภัยข้อมูล ของคุณโดยบิลค์” การใช้งานอะไรก็ตามบนโลกออนไลน์ ผู้ใช้งานมักต้องระมัดระวังเสมอเรื่องความปลอดภัยเสมอ เพราะอาจทำให้เราถูกขโมยข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ทำบางสิ่งที่จะส่งผลเสียต่อเจ้าของข้อมูลเป็นได้ ดังนั้นผู้ที่ให้บริการบนเครือข่ายออนไลน์ต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการของตน  การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ของผู้ใช้งานจึงเป็นเรื่องสำคัญ ระบบการรักษาความปลอดภัยในขั้นพื้นฐานที่เป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้ว และข้อมูลเป็นสินทรัพย์สำคัญทางธุรกิจที่ต้องดูแลบำรุงรักษา และป้องกันอย่างดี การควบคุมส่วนต่าง ๆ ของระบบอย่างรัดกุม เป็นหลักการทั่วไปในการควบคุมและรักษาความปลอดภัยให้กับระบบข้อมูลข่าวสาร โดยการที่ได้นำเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยที่สำคัญมาใช้ในองค์กร [...]

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X