Tag Archives: ผู้รับเหมา

โปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้าง 3
เพิ่มประสิทธิภาพงานรับเหมาด้วย โปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้าง

โปรแกรมบริหารโครงการก่อสร้างสามารถสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ผู้รับเหมาได้ ก็ด้วยที่ลูกค้าคนไหนก็ต้องการใช้บริการผู้รับเหมาที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว ที่แน่ๆต้องมีความสามารถในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบที่ลูกค้าต้องการ และเรื่องการจัดการต้นทุนต้องเป็นระบบ ต้องสามารถจัดการงบประมาณของโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนได้ เพราะลูกค้าคงไม่อยากให้งบประมาณของการก่อสร้างบานปลาย ดังนั้นผู้รับเหมาก็ควรมีการบริหารจัดการให้ดี มีผลงานที่สอดคล้องกับงบประมาณที่คุยกันกับลูกค้าไว้ให้ได้ [...]

Fintech
ทำไมต้องรู้จัก Fintech?

ทำไมต้องรู้จัก Fintech? จะทำอย่างไรถ้าในวันหนึ่งเราไม่ต้องถือเงินอีกต่อไป คงจะสงสัยกันใช่มั้ยว่าแล้วจะใช้จ่ายกันอย่างไร ต่อให้รู้ว่าสมัยนี้เราสามารถใช้จ่ายทุกอย่างบนออนไลน์ได้แล้วก็ตาม ก็ต้องมีถือเงินสดไว้ก่อนอยู่ดี แล้วเราจะมั่นใจในระบบต่างๆได้อย่างไร ในเมื่อยังไม่รู้จักมันดีพอว่าคืออะไร แต่…ด้วยปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกล  กรณีนี้การเอาเงินที่ต้องถือเข้าไปอยู่ในระบบ ไม่ต้องถือเงินสดไว้เยอะ ๆ ซึ่งระบบที่ว่านี้มีการเก็บข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน และลงทุนได้โดยที่เราไม่ต้องหยิบจับหรือถือไว้ในมือให้ลำบากเลย มันจะดีกว่าเดิมหรือไม่ [...]

X