VERIFIED กิจการ

การ Verified เป็นการแสดงว่ากิจการของผู้ใช้งานมีอยู่จริง ทำให้คนเข้ามาชมหน้าเว็บมีความเชื่อถือต่อกิจการของผู้ใช้งาน วิธีการ Verified กิจการสามารถทำได้ 2 แบบครับ
แบบที่ 1 ให้พี่เข้าร่วมกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ Builk จัดขึ้นมา
แบบที่ 2 ให้พี่ส่งเอกสารจดทะเบียนบริษัทมาให้กับทางทีมงานเพื่อยืนยันว่าบริษัทที่ต้องการ Verified มีอยู่จริง

หน้าก่อนได้รับการ Verified

Verified_ทีมงาน

หน้าหลังจากได้รับการ Verified จากทีมงาน

Verified_กิจการ