fbpx

Update Note :: 01-07/2021

รายละเอียดการอัพเดทระบบ JUBILI by BUILK รอบ 07/2021

เพื่อการใช้งานระบบ CRM อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เราได้มีการอัพเดทระบบอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพตัวระบบให้ตอบโจทย์การใช้งานและมีประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด และนี้คือรายละเอียดการอัพเดทระบบรอบเดือน 07/2021

1. ปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานหน้างานติดตาม

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหน้างานติดตามให้แสดงผลไม่เกิน 20 งาน พร้อมเพิ่มปุ่ม Load More หากต้องการดูงานติดตามลำดับที่เกินกว่า 20 ขึ้นไป

ข้อดี
– การโหลดเข้าใช้หน้างานติดตามจะรวดเร็ว และช่วยให้การใช้งานลื่นไหลยิ่งขึ้น