วัดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ ด้วย Earned Value Analysis

การบริหารงานก่อสร้างให้ประสบความสำเร็จต้องใช้ทักษะความรู้ เทคนิค และการวางแผนในการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้งานเสร็จภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดทั้งด้านงบประมาณ ด้านระยะเวลา และด้านคุณภาพ  แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านก่อสร้างมีการพัฒนามากขึ้น และมีบทบาทช่วยผู้บริหารโครงการในการควบคุมต้นทุน และเวลาในโครงการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็ตาม  แต่ปัญหาเรื่องงบประมาณบานปลาย รวมถึงความล่าช้าของโครงการ ก็ยังถือเป็นความเสี่ยงสำคัญที่อาจจะกระทบต่อความสำเร็จของโครงการได้

วันนี้ BUILK จะพามารู้จักกับ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการเครื่องมือหนึ่งที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย ที่เรียกว่า Earned Value Analysis : EVA   นำมาใช้ในการวิเคราะห์สถานะของโครงการทั้งในแง่ของการบริหารต้นทุน และการบริหารแผนงาน โดยเปรียบเทียบจากผลงานจริงกับแผนงานที่วางไว้  เพื่อกำหนดทิศทาง ติดตาม คาดการณ์งบประมาณ และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทำงาน เพื่อให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ ด้วย Earned Value Analysis

มารู้กันก่อนว่าการวิเคราะห์ EVA  มีค่า หรือ คำศัพท์อะไรบ้างที่จะต้องรู้

วัดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ ด้วย Earned Value Analysis

 • มูลค่าของงานตามแผนงาน (Planned Value: PV)
 • มูลค่าของงานที่แล้วเสร็จ (Earned Value: EV)
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (Actual Cost: AC)

ที่นี้ ก็มารู้จัก ดัชนีชี้วัดต่างๆกันบ้าง

 • ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านเวลา Schedule Performance Index: SPI
 • ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านต้นทุน Cost Performance Index: CPI

อีกสิ่งหนึ่งที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของโครงการ คือ

 • ค่าความแปรผันด้านเวลา Schedule Variance: SV
 • ค่าความแปรผันด้านต้นทุน Cost Variance: CV

เพื่อให้เข้าใจความหมายและการนำไปใช้แต่ละตัว ไปดูที่ตัวอย่างกันเลยครับ

วัดประสิทธิภาพในการบริหารโครงการ ด้วย Earned Value Analysis

สมมติ โครงการ บ้าน 4 ชั้น

 • ระยะเวลา 4 เดือน แผนงานต้องทำได้เดือนละ 1 ชั้น
 • มูลค่าชั้นละ 1 ล้านบาท

มาวัดประสิทธิภาพโครงการกัน ณ สิ้นเดือนที่ 2 สมมติสามารถทำงานได้แล้วเสร็จ 3 ชั้น

 • Planned Value: PV คือ แล้วเสร็จตามแผนงาน 2 ชั้น = 2,000,000
 • Earned Value: EV คือ แล้วเสร็จตามจริง 3 ชั้น = 3,000,000
 • Actual Cost: AC คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ถามฝ่ายบัญชีมาละ = 2,500,000

พอเราเก็บข้อมูลมาได้แล้ว มาดูว่าเราบริหารประสิทธิภาพโครงการเป็นยังไงบ้าง

 

ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านเวลา Schedule Performance Index: SPI

\[ SPI=\frac{EV}{PV}=\frac{3,000,000}{2,000,000}   = 1.5 \]

SPI > 1 : โครงการทำงานได้ เร็วกว่า แผนงานที่วางไว้

SPI < 1 : โครงการทำงานได้ ช้ากว่า แผนงานที่วางไว้

จากตัวอย่าง ได้ค่า SPI = 1.5 > 1 แสดงว่าโครงการนี้ทำงานได้ เร็วกว่า แผนงาน Good Job!!!

 

ดัชนี้วัดประสิทธิภาพด้านต้นทุน Cost Performance Index: CPI

\[ CPI=\frac{EV}{AC}=\frac{3,000,000}{2,500,000}=1.2 \]

CPI > 1 : โครงการมีค่าใช้จ่าย น้อยกว่า แผนงานที่วางไว้

CPI < 1 : โครงการมีค่าใช้จ่าย มากกว่า แผนงานที่วางไว้

จากตัวอย่าง ได้ค่า CPI = 1.2 > 1 แสดงว่าโครงการมีค่าใช้จ่าย น้อยกว่า แผนงานที่วางไว้  Good Job!!!

 

ค่าความแปรผันด้านเวลา Schedule Variance: SV

\[ SV=EV-PV= 3,000,000- 2,000,000= 1,000,000 \]

เพื่อใช้วัดว่า โครงการ เร็ว หรือ ช้า ของแผนงานด้วย เทียบกับ มูลค่าโครงการที่เกิดขึ้น

SV > 0 : มูลค่าโครงการที่ทำได้ มากกว่า แผนงานที่วางไว้ แสดงว่า สามารถทำงานได้ เร็วกว่า แผนงานที่วางไว้

SV < 0 : มูลค่าโครงการที่ทำได้ น้อยกว่า แผนงานที่วางไว้ แสดงว่า สามารถทำงานได้ ช้ากว่า แผนงานที่วางไว้

จากตัวอย่าง ได้ค่า SV= 1,000,000 > 0 แสดงว่าโครงการทำงานได้ เร็วกว่า แผนงานที่กำหนด

 

ค่าความแปรผันด้านต้นทุน Cost Variance: CV

\[ CV=EV-AC=3,000,000-2,500,000= 500,000 \]

เพื่อใช้วัดว่า โครงการ ใช้วัดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนของโครงการ เทียบกับ มูลค่าโครงการที่เกิดขึ้น

CV > 0 : มูลค่าโครงการที่ทำได้ มากกว่า ต้นทุนที่ใช้ไป แสดงว่า ใช้ต้นทุนได้ น้อยกว่า มูลค่าที่ทำได้

CV < 0 : มูลค่าโครงการที่ทำได้ น้อยกว่า ต้นทุนที่ใช้ไป แสดงว่า ใช้ต้นทุนได้ มากกว่า มูลค่าที่ทำได้

จากตัวอย่าง ได้ค่า CV= 500,000 > 0 แสดงว่า โครงการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ น้อยกว่า ต้นทุนที่กำหนด

 

บทสรุปการวิเคราะห์ เมื่อได้ค่าต่างๆมา เป็นไปตามตารางนี้เลยครับ

ผลจากการวัดค่า EVA

การตรวจสุขภาพประจำปี จะมีค่าต่างๆออกมาวิเคราะห์ ว่าเราเสี่ยงจะเป็นโรคอะไรไหม จะได้รักษาได้ทันเวลา การใช้ Earned Value Analysis ในการบริหารโครงการ เหมือนเป็นการตรวจสุขภาพ ว่าโครงการที่เราบริหารนั้น มีความเสียงด้านไหน เวลา หรือ ต้นทุน เราจะได้แก้ไขได้ตรงจุดนะครับ

บริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย POJJAMAN2  ซึ่งเข้ามาช่วยวิเคราะห์ประสิทธิภาพโครงการได้ ตอบโจทย์ผู้ใช้งาน สามารถบริหารงานก่อสร้างได้ครบทั้ง 3 มิติ ทั้ง ต้นทุน แผนงาน และรายได้ และยังสามารถเลือกรูปแบบการควบคุมต้นทุนได้ถึง 5 รูปแบบ ตามความเหมาะสมของธุรกิจ เพื่อใช้ในการวางแผนได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น

ติดตามความคืบหน้าของแผนงานแต่ละโปรเจคได้อย่างแม่นยำ จากหน้า Dashboard ที่สรุปผลอย่าง Real-time

 • Project Health ติดตามสถานการณ์ของแต่ละโครงการแบบละเอียด ครอบคลุมทุกด้าน
 • Profit ให้คุณติดตามกำไรของโครงการได้อย่างเข้มข้น ทั้ง Original Profit , Expected Profit , Current Profit และ Target Profit

 

เกี่ยวกับโปรแกรมพจมาน2  :

พจมาน2 โปรแกรม ERP บริหารงานก่อสร้างที่ออกแบบเฉพาะสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาโดย BUILK ONE GROUP  ผู้เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อวงการรับเหมาก่อสร้างโดยตรง และโปรแกรมพจมานถูกพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจก่อสร้าง มีบริษัทชั้นนำทั้งประเทศไทย ลาว เวียดนาม และญี่ปุ่นไว้วางใจเลือกใช้งาน การทำงานที่ตอบโจทย์ด้วยระบบ Cloud ERP 100% ช่วยให้องค์กรสามารถวางระบบจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมาขึ้นในยุคดิจิทัล

📌Product Information

Website :: https://www.pojjaman.com/

Facebook :: https://web.facebook.com/pojjaman2

Email :: Supportpjm@builk.com

 

สามารถทดลองใช้โปรแกรม Pojjaman2 (พจมาน2) ได้ฟรี คลิกปุ่มนี้ได้เลย

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Analytic และ Facebook Pixel

  เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save
X