อุตสาหกรรมก่อสร้างไทยปี 2562 กับเทรนด์เทคโนโลยีที่ใช้ในงานก่อสร้าง

อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สะท้อนให้เห็นได้ว่าผู้ประกอบการที่จดทะเบียนในประเภทธุรกิจก่อสร้างทั่วประเทศมีจำนวนประมาณ 79,648 ราย ซึ่งกว่าร้อยละ 99.9 เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี

อุตสาหกรรมก่อสร้างขยายตัวต่อเนื่อง แต่ปัจจัยแวดล้อมในธุรกิจก่อสร้างอาจไม่เหมือนเดิม

สำหรับสถานการณ์ก่อสร้างในประเทศในปี 2562 ยังมีการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไป ทั้งในงานก่อสร้างภาครัฐและภาคเอกชน โดยกิจกรรมก่อสร้างที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นโครงการต่อเนื่อง นอกจากงานก่อสร้างของภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว ตลาดซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ และเป็นตลาดขนาดใหญ่ ด้วยจำนวนที่อยู่อาศัยทั่วประเทศมีจำนวนกว่า 26.7 ล้านหลัง และจากข้อมูลของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม พบว่า ในแต่ละปีผู้บริโภคจะมีการใช้จ่ายในตลาดซ่อมแซมและปรับปรุงที่อยู่อาศัยประมาณ 3 แสนล้านบาท

ภาวะที่อุตสาหกรรมก่อสร้างในประเทศยังเห็นการเติบโตที่เป็นบวก ซึ่งหมายถึงทิศทางของปริมาณงานก่อสร้างยังเป็นบวก ซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอี อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมในอุตสาหกรรรมก่อสร้างมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการกลุ่มนี้

 

การปรับตัวของผู้ประกอบการก่อสร้างเอสเอ็มอี…เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในทางเลือกที่น่าสนใจในยุคนี้

ภายใต้ปัจจัยแวดล้อมของธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีคงจะต้องตื่นตัวปรับวิถีการดำเนินธุรกิจให้เข้ากับสภาพแวดล้อมดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืน สามารถแข่งขันได้และรักษาพื้นที่ธุรกิจของตน

แนวทางหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งผู้ประกอบการอาจจะพิจารณานำมาปรับใช้ คือ การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการก่อสร้าง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาแรงงาน เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เริ่มเห็นการนำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้นในกระบวนการก่อสร้าง (Construction Process) อาทิ

 • การวางแผนโครงการและการออกแบบโครงการ (Technology in planning and building designs) อาทิ Building Information Modeling (BIM) คือ ซอฟท์แวร์ที่นำมาใช้ในการออกแบบจำลองโครงการเสมือนจริงในรูปแบบ 3 มิติ (3D Modeling) ซึ่งทำให้เห็นรายละเอียดของโครงการในมิติต่างๆ ทั้งนี้ BIM ถูกนำมาใช้ในงานก่อสร้างไทยมากขึ้น เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการรถไฟฟ้า เป็นต้น และอาจจะถูกกำหนดให้เป็นมาตรฐานในการประมูลงานต่อไป
 • การบริหารจัดการด้านการเงินของโครงการ ปัจจุบันมีซอฟท์แวร์ที่เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการต้นทุนการก่อสร้าง ซึ่งโปรแกรมจะทำการคำนวณต้นทุนของโครงการ หรือการคำนวณหาปริมาณวัสดุก่อสร้างที่จะใช้ โดยใช้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการมาช่วยในการคำนวณและประมวลผล ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการรู้ต้นทุนแท้จริง และสามารถควบคุมรายจ่ายได้ โปรแกรมดังกล่าวมีทั้งแบบที่เสียค่าใช้จ่าย และมีโปรแกรมฟรี ซึ่งผู้ประกอบการสามาถสมัครใช้บริการได้ เช่น Builk.com
 • เทคโนโลยีที่ใช้ในงานก่อสร้าง ปัจจุบันมีการคิดค้นเครื่องมือก่อสร้างที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในงานก่อสร้าง ซึ่งเทคโนโลยีหลายประเภทมีการนำมาใช้จริงในไซต์งานก่อสร้างในต่างประเทศ แต่ในประเทศไทยอาจจะยังมีส่วนน้อย อาทิ
  • การนำโดรน มาใช้ในการดูไซต์งานก่อสร้าง เพื่อสำรวจไซต์งานและควบคุมดูงานในมุมสูง ซึ่งหากมีข้อผิดพลาดหรือสิ่งผิดปกติจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที
  • การนำเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) มาประยุกต์ใช้ในการควบคุมเครื่องมือก่อสร้าง เช่น การบังคับรถตักดิน โดยไม่ต้องใช้คนงานขับ ช่วยให้เห็นพื้นที่ไซต์งานได้จากมุมนอก ทำให้สามารถควบคุมงานได้ง่ายขึ้น
  • การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยด้วยเทคโนโลยี 3D Printing ที่จะช่วยประหยัดเวลาในการก่อสร้าง สามารถออกแบบที่อยู่อาศัยที่มีความแตกต่างจากเดิม
 • นวัตกรรมของวัสดุก่อสร้าง ปัจจุบัน ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้างมีการคิดค้นและพัฒนาวัสดุก่อสร้างให้มีความแข็งแรงคงทน ขนส่งง่าย และการก่อสร้างมีประสิทธิภาพ สำหรับวัสดุก่อสร้างสำเร็จที่มีการใช้งานกันอย่างมาก อาทิ แผ่นผนังก่อสร้าง โครงหลังคาสำเร็จรูป โครงสร้างอาคารเหล็ก นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาวัสดุสำเร็จรูปใหม่ๆ เข้ามาใช้ในงานก่อสร้างอย่างผนังก่อสร้างอาคารสำเร็จรูป มีน้ำหนักเบา มีความคงทนต่อความร้อน ซึ่งเป็นนวัตกรรมก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวโน้มการนำวัสดุก่อสร้างแบบสำเร็จรูปเข้ามาใช้ในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยเริ่มมีมากขึ้น โดยผู้ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้างเริ่มมีการนำสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาทำตลาด
 • เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยในการเก็บงาน/ตรวจสอบงาน โดยเทคโนโลยี VR (Virtual Reality) และ AR (Augmented Reality) เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยจำลองภาพ ซึ่งมีการนำไปใช้ประโยชน์ในหลายๆส่วนในงานก่อสร้าง ซึ่งการใช้เทคโนโลยีทั้ง 2 ประเภทนี้ ในขั้นตอนการตรวจสอบงานก่อสร้าง จะเชื่อมต่อข้อมูลกับแบบของโครงการที่ใช้โปรแกรมการออกแบบอย่าง BIM ที่สามารถบันทึกข้อมูลและส่งไปยังผู้ควบคุมงานเพื่อทำการแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว

 

ทั้งนี้ พัฒนาการของเทคโนโลยีในภาคก่อสร้างมีความหลากหลายซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะงานและศักยภาพในการลงทุนในเทคโนโลยีนั้นๆ และแม้ว่าเทคโนโลยีบางประเภทอาจจะดูไกลตัวผู้ประกอบการเอสเอ็มอี แต่โลกการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งผู้ประกอบการบางรายอาจเล็งเห็นข้อดีของการนำเข้ามาทำตลาดในระยะข้างหน้า หรือแม้กระทั่งทำให้ผู้ประกอบการจะสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานก่อสร้างในอนาคต

 

ข้อมูล  ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

อ่านบทความอื่นๆได้ที่ http://bit.ly/2JqwQ9Z

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Analytic และ Facebook Pixel

  เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save
X