SME เตรียมพร้อมรับมือ เศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 78


เสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่หลังการเมือง เป็นประเด็นในประเทศที่ต้องติดตาม ขณะที่ประเด็นเศรษฐกิจต่างประเทศ ยังมีความเสี่ยงจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลักในโลก

เสถียรภาพของรัฐบาลชุดใหม่หลังการเมือง เป็นประเด็นในประเทศที่ต้องติดตาม ขณะที่ประเด็นเศรษฐกิจต่างประเทศ ยังมีความเสี่ยงจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจหลักในโลก

จากประเด็นเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย เห็นว่า ปัจจัยการเมืองในประเทศ เป็นประเด็นหลักที่จะมีผลต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยและธุรกิจ SME ในปี 2562 ขณะที่ประเด็นเศรษฐกิจต่างประเทศจะมีผลต่อแนวโน้มการส่งออกของไทยซึ่งคาดว่าจะขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงในปีนี้ ประกอบกับเงินบาทที่ผันผวนแข็งค่า อาจส่งผลต่อการแข่งขันของธุรกิจ SME ที่ส่งออก เช่น สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป และอาหาร เป็นต้น

อย่างไรก็ดีศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ธุรกิจที่มีแนวโน้มขยายตัวได้ในปี 2562 นั้น ผลการดำเนินการของผู้ประกอบการจะขึ้นอยู่กับศักยภาพการแข่งขันของแต่ละรายด้วย

ติดตามอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บทวิเคราะห์ฉบับเต็ม

http://bit.ly/2Iaz8Mh

X