Tag Archives: ก่อสร้าง

ประกันสรรพภัยผู้รับเหมา ออนไลน์ ดีกว่ายังไง? ซื้อประกันงานรับเหมา

ประกันสรรพภัยผู้รับเหมา แบบออนไลน์ เป็นยังไง? ประกันสรรพภัยผู้รับเหมาแบบออนไลน์ คือ การเลือกซื้อบริการประกันภัยจากตัวแทนหรือบริษัทผู้ให้บริการรับ ประกันภัยผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งตัวประกันที่ทำการเลือกทางออนไลน์จะคุ้มครอง ได้จริงตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งเช่นเดียวกับการซื้อประกันแบบเดิม หากแต่ทุกขั้นตอนตั้งแต่พิจารณาเงื่อนไขของประกันจนถึงรับเล่มจริงสามารถทำได้ทางออนไลน์ทั้งหมด แล้วประกันภัยสรรพภัยผู้รับเหมาแบบออนไลน์ ละ? ดีกว่ายังไง? วันนี้ ผู้รับเหมาสมาชิกบิลค์ทุกท่านสามารถเลือกคุ้มครองโครงการก่อสร้างของพี่ทุกโครงการ คุ้มครองโดยทิพยประกันภัยแค่คลิกเลือกคุ้มครองบนบิลค์ได้เลย [...]

X