Tag Archives: ภูเก็ต

ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างภาคใต้ห้ามพลาดกับงานสัมมนาในหัวข้อ “เทคโนโลยีกับการบริหารธุรกิจก่อสร้าง”

การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจที่มีความท้าทายมากกว่าในอดีต การจะให้ธุรกิจสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้นั้น ธุรกิจจะต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ซึ่งการปรับตัวดังกล่าวจำเป็นต้องมีระบบในการบริหารจัดการ เพราะการมีระบบภายในองค์กรจะช่วยให้เกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อุตสาหกรรมธุรกิจก่อสร้างเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องมีระบบในการบริหารจัดการ อันเนื่องมาจาก โครงการแต่ละโครงการจะต้องมีผู้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ซึ่งหากขาดระบบการทำงานที่ดีนั้นจะทำให้การทำงานมีความวุ่นวาย ขาดการมองเห็นภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด เป็นผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างไม่สามารถตัดสินใจในการบริหารได้อย่างถูกต้อง ส่งผลกระทบไปยังผลการดำเนินของโครงการ Builk จึงขอเชิญเหล่าผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างในภาคใต้ มาเปิดมุมมองการการใช้เทคโนโลยีในการบริหารธุรกิจก่อสร้าง พร้อมพบเครื่องมือที่ช่วยในการบริหารธุรกิจก่อสร้างของคุณอย่าง Builk ในวันพุธที่ [...]

X