Author Archives: teeraphon@builk.com

7 อุปกรณ์เทพ เพิ่มความปลอดภัยในไซด์งาน

7 อุปกรณ์เทพ เพิ่มความปลอดภัยในไซด์งาน ในปัจจุบันงานก่อสร้างในประเทศไทยมีความก้าวหน้า และเพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่สิ่งที่เกิดตามมาเป็นเงาในงานก่อสร้างก็คืออุบัติเหตุ ซึ่งก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มีคนงานจำนวนไม่น้อยที่ยังคงเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากไซต์งานก่อสร้าง ดังนั้นการป้องกันอุบัติเหตุ จึงเป็นเรื่องสำคัญและควรทำอย่างจริงจังเพื่อลดความสูญเสีย ดังเช่น การใช้อุปกรณ์ป้องกันที่จะช่วยให้พี่ ๆ ผู้รับเหมาทุกท่านมีความปลอดภัยขึ้นไม่มากก็น้อย อยากรู้ไหมว่ามีอุปกรณ์ใดบ้าง? [...]