ฉมพร มีชนะ : เทรนเนอร์จังหวัดนครศรีธรรมราช

cover-trainer-dao

ต้องการให้ผู้รับเหมาได้มารู้จักกับเครื่องมือที่ช่วยในการวางระบบให้กับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ในส่วนของธุรกิจที่เป็นขนาดกลางและขนาดเล็ก และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการเจอลูกค้าของบริษัทเราด้วย

 

ผลงานการสอนระบบบิลค์

  • 14.09.03 Open House ที่ สำนักงานใหญ่ บิลค์ เอเชีย กรุงเทพฯ
  • 14.09.16 Open House ที่ โรงเรียนวีระศิลปิน จ.นครศรีธรรมราช
  • 14.10.07 Open House ที่ ตึก LRC อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. จ.สงขลา

 

 

ทำความรู้จัก Builk Trainer

คุณฉมพร มีชนะ
บริษัท ทีซี แอคเคาน์ ซิสเท็ม แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด

ประวัติการศึกษา
2551 ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
2554 ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประวัติการทำงาน
2551 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอ จำกัด
2551-2555 ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี บริษัท ลองกอง สตูดิโอ จำกัด
2555 อาจารย์ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
2555-2556 อาจารย์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

X