หัวใจสำคัญสำหรับฝ่ายจัดซื้อ

       

 | 7R’s สำหรับฝ่ายจัดซื้อ 

         ช่วงที่ผ่านมาได้มีการจัดสัมมนาพิเศษสำหรับ ฝ่ายจัดซื้อ ของธุรกิจรับเหมาโดยเฉพาะ โดยมีการบรรยายเรื่อง กลยุทธ์จัดซื้อเพื่อธุรกิจรับเหมาโดยเฉพาะ ทั้งยังมีเกร็ดความรู้มากมายที่น่าสนใจ วันนี้เลยอยากนำเกร็ดความรู้บางส่วนมาฝากพี่ๆให้ได้อ่านกันครับ

 


ซึ่งฝ่ายจัดซื้อขององค์กรต้องมีการบริหารจัดการและการสร้างพันธมิตรกับซับพลายเออร์เพื่อเชื่อมโยงกับฝ่ายอื่นๆ ขององค์กร และเชื่อมโยงการจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

          รวมถึงการนำเสนอทางเลือกการตัดสินใจที่จะซื้อหรือผลิตเอง โดยปัจจัยที่นำมาฝากเปรียบเสมือนปัจจัยสำคัญที่เป็นหัวใจฝ่ายของจัดซื้อมี 7 ประการหรือเรียกว่า 7 R’s 

 

หัวใจสำคัญของ ฝ่ายจัดซื้อ

 

 1. ซื้อให้ได้คุณภาพความต้องการ (Right Quality) : คุณสมบัติที่ต้องการของหน่วยงานหรือองค์กร หรือคุณภาพของสินค้าหรือวัตถุดิบที่จะใช้งานตามที่ต้องการ ฝ่ายจัดซื้อจัดหาก็มีส่วนช่วยในการกำหนดเรื่อง คุณสมบัติของสินค้าหรือวัตถุดิบที่ต้องการ เพื่อให้สามารถจัดหาของที่ตรงตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้ และได้ของที่มีคุณภาพ

 

 1. ซื้อสินค้าให้ได้ปริมาณ จำนวน ตามความต้องการ (Right Quantity) : จำนวนสิ่งของที่บริษัทต้องการโดยเพื่อลดปัญหาและค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการสั่งซื้อ หรือจัดส่งปริมาณที่ไม่เป็นไปตามความต้องการนักจัดซื้อจะต้องคำนึงถึงการวางแผนในการสั่งซื้อ การพยากรณ์ความต้องการในอนาคตการสั่งซื้อจากต่างประเทศ สินค้าหรือวัตถุดิบที่เป็นไปตามฤดูกาล ฝ่ายจัดซื้อต้องตรวจสอบคลังสินค้าขององค์กรด้วยว่ามีพื้นที่ในการจัดเก็บเท่าไหร่ พอหรือไม่ เพราะหากมีการจัดเก็บสินค้ามากเกินไปจะทำให้มีต้นทุนค่าดูแลเพิ่มขึ้นมาอีกได้

 

 1. ส่งสินค้าให้ได้ในเวลาที่ต้องการ (Right Time) : การกำหนดเวลาในการจัดส่งสินค้าหรือวัตถุดิบ ซึ่งส่วนนี้ถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก หากมีการจัดส่งสินค้าหรือวัตถุดิบช้ากว่าที่กำหนดอาจส่งผลกระทบให้กระบวนการผลิต หรือต้องพักไว้ก่อน  ซึ่งฝ่ายจัดซื้อจัดหาจำเป็นที่จะต้องระบุวัน เวลาในการจัดส่งสินค้าอย่างชัดเจน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกระบวนการต่างๆ

 

 1. การซื้อสินค้าที่ได้ราคายุติธรรมเหมาะสม (Right Price) : การซื้อของให้ได้ราคาถูก อย่าสนใจแค่ว่ามีราคาถูก ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานด้ารต่างๆขององค์กรด้วย เช่น คุณภาพ ความคุ้มค่าของสินค้าหรือวัตถุดิบ เป็นต้น ราคาที่ดีไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุด แต่เป็นราคาที่ยุติธรรมที่สุด เหมาะสมกับคุณภาพ ผู้ขายมีกำไร ผู้ซื้อได้ประโยชน์จากสินค้าหรือวัตถุดิบนั้น

 

 1. ส่งสินค้าได้ตามสถานที่ที่ต้องการ (Right Place) : ควรมีการระบุสถานที่ในการจัดส่ง เพื่อให้ได้สินค้าหรือวัตถุดิบที่ถูกต้องตามคุณภาพ ปริมาณที่ครบถ้วน เวลาที่ต้องจัดส่งจะสามารถส่งได้ตามเวลาหรือไม่ เพื่อลดปัญหาการจัดส่งที่ผิดพลาด ดังนั้นฝ่ายจัดซื้อจัดหาจะต้องระบุรายละเอียดให้ชัดเจน

 

 1. ซื้อสินค้าจากแหล่งขายที่เชื่อถือได้ (Right Source) : การตรวจสอบประวัติผู้ขายเพื่อพิจารณาความน่าเชื่อถือ โดยดูจากกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมชมรมต่างๆ หรือจากเว็บไซต์ของแหล่งขาย เป็นต้น เพื่อดูความมีชื่อเสียง ความมั่นคงในการดำเนินการของผู้ขาย รวมทั้งงบการเงินของบริษัทที่มีความสามารถในการสั่งซื้อและสั่งจ่าย หรือกระแสเงินหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจต่อกัน ซึ่งความน่าเชื่อถือของผู้ขายนั้นจะต้องสามารถส่งสินค้าหรือวัตถุดิบให้ได้ตามที่กำหนด ทั้งคุณภาพของสินค้า การจัดส่งในปริมาณที่ถูกต้อง รวดเร็ว ในสถานที่ที่ถูกต้อง มีการดูแล และรับประกันสินค้า แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อได้อย่างดี

 

 1. คุณภาพการบริการเป็นที่น่าเชื่อถือ (Right Service) : การให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตรงตามความต้องการหรือเกินความ คาดหวังที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจจากการซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ขาย มีการบริการหลังการขาย เช่น ระยะเวลาการรับประกันการบริการหลังการขาย ซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ฟรี มีอุปกรณ์ให้ใช้ทดแทนขณะซ่อม หรือส่งสินค้าให้บ่อยครั้งได้ เป็นต้น

 

จากปัจจัยสำคัญของ ฝ่ายจัดซื้อ ที่เราได้นำมาฝากข้างต้น จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ฝ่ายจัดซื้อเองควรใส่ใจอย่างมาก ฝ่ายจัดซื้อในแต่ละองค์กร ก็ต้องประสานงานกับหลายฝ่ายอยู่แล้ว เพื่อให้ได้งานที่ถูกต้อง ตรงกับความต้องการของโครงการ หรือองค์กรนั้นๆ

ทั้งนี้อย่างฝ่ายจัดซื้อขององค์กรรับเหมาก่อสร้างเอง หากมีการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ ก็ส่งผลให้การทำงานของจัดซื้อเองเกิดประสิทธิสูงสุดได้เช่นกัน ดังนั้นการหาตัวช่วยให้ฝ่ายจัดซื้อสามารถทำงานเป็นระบบมากขึ้น การเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสม สอดคล้องกับการทำงานของผู้ทำงานก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทำงานได้สะดวก สบายขึ้น เร็วขึ้น

 

บิลค์เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่จะทำให้พี่ๆผู้รับเหมาจัดการงานได้อย่างเป็นระบบเช่นกัน

 

 

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ : อาจารย์ศุภโชค โชติสถิตกุล , blog.sogoodweb.com

 

 

สนใจอ่านบทความดีๆได้ >> ที่นี่
บิลค์โปรแกรม ควบคุมต้นทุนก่อสร้าง ที่ช่วยให้คุณทำงานอย่างเป็นระบบ


เรียนรู้เกี่ยวกับ บิลค์ โปรแกรมควบคุมต้นทุนสำหรับผู้รับเหมา ฟรี ! : https://www.builk.com/th/cost-control/

          


และเพื่อเป็นการช่วยฝ่ายจัดซื้อและผู้รับเหมาอีกหนึ่งระดับ ให้ YELLO วัสดุก่อสร้างออนไลน์
เป็นผู้ช่วยในการหาวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพราคาโครงการได้เลยที่เว็บไซต์ >> คลิ๊ก!!!

หรือ แอด Line@ YELLO ได้เลย >>>> @yello

Leave a Reply

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Analytic และ Facebook Pixel

  เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save
X