การประยุกต์ใช้ ใบขอราคา (RFQ) แทนใบขอซื้อ (PR) - BUILK ประเทศไทย
X