รหัสต้นทุนก่อสร้าง 5 ประเภท สำหรับธุรกิจ SMEs

รหัสต้นทุนใน Builk Cost Control แบ่งต้นทุนเป็น 5 หมวดหลัก ได้แก่ 1xx ค่าวัสดุ, 2xx ค่าแรง, 3xx ค่าเครื่องจักร, 4xx ค่าจ้างเหมาช่วง และ 5xx ต้นทุนทางอ้อม แต่ละหมวดหลักจะถูกแบ่งเป็นรหัสงาน 16,18 ตัว โดยมีให้เลือกทั้งหมด 5 ชุด เพื่อให้ธุรกิจก่อสร้างเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะการรับงาน ได้แก่

 • ผู้รับเหมาทั่วไป
 • ผู้รับเหมาก่อสร้างงานโยธา
 • ผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน
 • ผู้รับเหมางานระบบ
 • ผู้รับเหมางานก่อสร้างพิเศษ

ความแตกต่างของต้นทุนแต่ละชุด

รับเหมาทั่วไป

งานก่อสร้างหนัก

ตกแต่งภายใน

x01 งานเตรียมสถานที่ งานดิน และงานเสาเข็ม x01 งานสำรวจวางแนว ทำระดับก่อสร้าง x01 งานทุบ รื้อถอน ขนย้าย
x02 งานคอนกรีต คอนกรีตสำเร็จรูป x02 งานปรับดิน เคลียร์พื้นที่ รื้อย้ายสาธารณูปโภค x02 งานพื้น พื้นยก พรม
x03 งานไม้แบบ ค้ำยัน x03 งานถมดินคันทางและบดอัด x03 งานฝ้า ผนัง บันได
x04 งานเหล็กเสริม x04 งานชั้นรองพื้นทาง x04 งานประตู หน้าต่าง ช่องแสง
x05 งานเหล็กโครงสร้าง และงานโลหะ x05 งานผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก x05 งานสี ตกแต่งผิว
x06 งานก่อฉาบ x06 งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต x06 งานไม้ เหล็ก เฟอร์นิเจอร์ Built-in
x07 งานตกแต่งผนัง พื้น ฝ้า และบันได x07 งานทดสอบวัสดุการทาง x07 งานสีเฟอร์นิเจอร์ Built-in
x08 งานประตู และหน้าต่าง x08 งานโครงสร้างสะพาน ท่อระบายน้ำ Box Culvert x08 งานฟิตติ้งเฟอร์นิเจอร์ Built-in
x09 งานหลังคา x09 งานศาลา อาคารบริการริมทาง x09 งานผ้าม่าน มู่ลี่ วอลเปเปอร์
x10 งานสี x10 งานไหล่ทาง บาทวิถี x10 งานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง สื่อสาร และปรับอากาศ
x11 งานระบบประปา x11 งานตีเส้นจราจร ป้ายจราจร และสัญญาณไฟ x11 งานระบบประปา และท่อ
x12 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร x12 งานระบบระบายน้ำ และสาธารณูปโภคใต้ดิน x12 งานห้องน้ำ และสุขภัณฑ์
x13 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ x13 งานระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าส่องสว่าง x13 งานครัว และอุปกรณ์
x14 งานระบบสุขาภิบาล และสุขภัณฑ์ x14 งานภูมิทัศน์ และวัสดุตกแต่ง x14 งานเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และของตกแต่ง
x15 งานตกแต่งภายใน และเฟอร์นิเจอร์ x15 งานบำรุงรักษา x15 งานตกแต่งพิเศษ
x16 งานตกแต่งภายนอก และภูมิสถาปัตย์ x16 งานอื่นๆ x16 งานอื่นๆ
x17 งานแก้ไข ซ่อมแซม เก็บงาน
x18 งานอื่นๆ

งานระบบ

งานก่อสร้างพิเศษ

5XX กลุ่มต้นทุนทางอ้อม

x01 งานอุปกรณ์หลัก ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร x01 งานสำรวจตำแหน่งและระดับ 551 งานสิ่งก่อสร้างชั่วคราว
x02 งานสายไฟฟ้า และสายสัญญาณ x02 งานรื้อถอน, สกัดโครงสร้างเดิม 552 ค่าออกแบบ และที่ปรึกษา
x03 งานท่อร้อยสาย รางไฟ และ Accessories x03 งานเสริมความแข็งแรงฐานราก 553 ค่าจ้างพนักงาน และโบนัส
x04 อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า-สวิตช์ ปลั๊ก หลอดไฟ ลำโพง เป็นต้น x04 งานเสริมความแข็งแรงโครงสร้างเหนือดิน (เสา-คาน-พื้น) 554 ค่าบริหารงานจากสำนักงานใหญ่
x05 งานทดสอบและส่งมอบ ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร x05 งานยกอาคาร 555 ค่าใช้จ่ายหน้างาน (โทรศัพท์, ไฟฟ้า, ประปา และอื่นๆ)
x06 งานอุปกรณ์หลัก ระบบสุขาภิบาล/ประปา และป้องกันไฟ x06 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก 556 ค่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
x07 งานสายไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล/ประปา และป้องกันไฟ x07 งานเหล็กเสริม 557 ค่าที่พักพนักงาน และคนงาน
x08 งานท่อ ราง และ Accessories  ระบบสุขาภิบาล/ประปา และป้องกันไฟ x08 งานเหล็กโครงสร้างและงานโลหะอื่นๆ 558 ค่าสวัสดิการพนักงาน (อาหาร, กาแฟ และอื่นๆ)
x09 อุปกรณ์ระบบสุขาภิบาล/ประปา และป้องกันไฟ x09 งานวัสดุกันซึม 559 ค่าเดินทางพนักงาน
x10 งานทดสอบและส่งมอบ ระบบสุขาภิบาล /ประปา และป้องกันไฟ x10 งานตกแต่งผิวโครงสร้าง (ฉาบ, ทาสี ฯลฯ) 560 ค่าเช่าที่ดิน และสำนักงาน
x11 งานอุปกรณ์หลัก ระบบปรับอากาศ -AHU Cooling Tower เป็นต้น x11 งานรื้อถอนและติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 561 ค่าใช้จ่ายด้านความปลอดภัย
x12 งานสายไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ x12 งานรื้อถอนและติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 562 ค่าเลี้ยงรับรอง
x13 งานท่อ ราง และ Accessories ระบบปรับอากาศ x13 งานรื้อถอนและติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล 563 ค่าโฆษณา และการตลาด
x14 อุปกรณ์ระบบปรับอากาศ x14 งานทดสอบกำลังวัสดุ 564 ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม และสัมมนา
x15 งานทดสอบและส่งมอบ ระบบปรับอากาศ x15 งานทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง 565 ค่าภาษีอากร
x16 งานอื่นๆ x16 งานอื่นๆ 566 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
567 – 575 ต้นทุนทางอ้อมเพิ่มเติม

ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่รับงานลักษณะต่างกันอาจมีโครงสร้างต้นทุนต่างกัน เช่น ผู้รับเหมางานทาง จะมีต้นทุนในการทำสำรวจวางแนวทำระดับก่อสร้าง ส่วนผู้รับเหมาอินทีเรียจะมีงานฟิตติ้งเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจของคุณ ใช้ Builk Cost Control ให้ตรงกับลักษณะต้นทุนมากที่สุด เราจึงมีชุดรหัสต้นทุนให้เลือก 5 ประเภท คือ รหัสต้นทุนสำหรับ ผู้รับเหมาทั่วไป ผู้รับเหมาก่อสร้างงานโยธา ผู้รับเหมางานตกแต่งภายใน ผู้รับเหมางานระบบ ผู้รับเหมางานก่อสร้างพิเศษ

 

วิธีเปลี่ยนแปลงรหัสต้นทุน

เมื่อคลิกรหัสต้นทุน ที่เมนูแผงบริหารของ Builk Cost Control จะพบกับหน้า รหัสต้นทุน ซึ่งเป็นรหัสต้นทุนที่คุณใช้งานอยู่

 

ภาพหน้าจอ แผงบริหาร Builk Cost Control

 

ภาพหน้าจอ แสดงรายการรหัสต้นทุนที่เลือกใช้

 

สามารถปรับเปลี่ยนชุดรหัสที่เหมาะสมกับบริษัทได้

เกิดอะไรขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงบ้าง

โครงการแต่ละโครงการสามารถมีรหัสต้นทุนที่แตกต่างกันได้ขึ้นกับว่างานของเราเป็นงานประเภทไหน โครงการที่สร้างก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงชุดรหัสใหม่จะถูกล็อกเป็นชุดรหัสต้นทุนเดิม ส่วนโครงการที่สร้างหลังจากเปลี่ยนแปลงรหัสต้นทุนจะมีรหัสต้นทุนใหม่ เช่น โครงการ A ใช้ชุดรหัส A  โครงการ B ใช้ชุดรหัส B ทั้งในรายงาน และ ขั้นตอนจัดสรรต้นทุน  

ภาพหน้าจอ การจัดสรรต้นทุนไปที่ 2 โครงการ จากใบสั่งซื้อใบเดียวกัน หลังจากเปลี่ยนรหัสต้นทุน

การจัดสรรต้นทุน

 

ชุดรหัสของ Builk ไม่ตรงกับงานของบริษัท อยากกำหนดเอง…

ชุดรหัส 5 ประเภท ที่ทางบิลค์กำหนดให้ สามารถกำหนดชุดรหัสต้นทุนเองได้ (Custom Cost Code) เป็นหมวดละ 99 ตัว มี 5 หมวด ทั้งหมด 495 ตัว ซึ่งตรงนี้จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่ชุดละ 10,000 บาท ในช่วงแรกเราขอแนะนำให้ใช้ชุดรหัสที่ทางบิลค์สร้างไว้ก่อน พอเริ่มทำงานบนบิลค์อย่างต่อเนื่อง ถ้าอยากเปลี่ยน ถึงตอนนั้นก็ยังไม่สายครับ

ภาพแสดงการกำหนดชุดรหัสเฉพาะกิจการ

TIP & TRICK

ในชุดรหัสที่บิลค์มีไว้ทั้ง 5 ประเภท ผู้รับเหมาสามารถกำหนดเองได้ 9 ตัว ในทุกๆครั้งที่สร้างโครงการ รหัสส่วนนี้จะอยู่ในหมวดที่ 5 (ต้นทุนทางอ้อม) ซึ่งน่าจะพอสำหรับการทำงาน และ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดรหัสเฉพาะกิจการ (Custom Cost Code)

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • Google Analytic และ Facebook Pixel

  เราได้มีการใช้งาน Google analytic และ Facebook pixel เพื่อช่วยให้เราส่งมอบประสบการณ์การใช้งานของเว็บไซต์ได้อย่างดียิ่งขึ้น

Save
X