นโยบายความเป็นส่วนบุคคล

ผู้ชม : 7

บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด (“เรา”) คำนึงถึงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของสมาชิกผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ ทางเราจึงได้มีการจัดทำ “นโยบายความเป็นส่วนบุคคล” (Privacy Policy) ขึ้นเพื่อให้คำอธิบายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของสมาชิก การจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย การเปิดเผยข้อมูล เทคโนโลยีการจดจำข้อมูล ดังนี้ จึงขอความกรุณาสมาชิกทุกท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียด

การรวบรวมข้อมูลของสมาชิก

ภายหลังจากสมาชิกผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนและเข้าใช้บริการที่อยู่ภายใต้เครือข่ายของ BUILK.COM ทางเราจะทำการเก็บรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของสมาชิกและข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกเข้าไว้ในระบบของเรา

การจัดเก็บข้อมูลและการรักษาความปลอดภัย

เรามีความมุ่งมั่นอย่างจริงจังในการที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิก เราจึงได้ใช้เทคโนโลยีและกระบวนการรักษาความปลอดภัยหลายวิธีเพื่อช่วยป้องกันข้อมูลของสมาชิกจากการเข้าถึง การใช้ การทำลาย และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้ ข้อมูลของสมาชิกทั้งหมดจะได้รับการเก็บรักษาในระบบของเราไว้อย่างปลอดภัย เหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

การใช้ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

 เราได้ใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมทั้งหมดไว้เพื่อประโยชน์หลายประการด้วยกัน อาทิ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล เพื่อพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อปรับโฆษณาและเนื้อหาสาระการบริการให้เหมาะสมกับใช้งานและตอบสนองความต้องการของสมาชิก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกในการค้นหาข้อมูล เพื่อใช้เป็นแนวทางเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมบางประเภท เพื่อใช้เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจหรือกิจกรรมบางประเภท เป็นต้น ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิในการดำเนินการดังต่อไปนี้

  1. เราสามารถทำการจัดเก็บ ทำซ้ำ และ/หรือย้ายถ่ายโอนบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกได้ เพื่อป้องกันการสูญหายหรือการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับข้อมูลได้
  2. เราสามารถรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ของเราได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
  3. เราสามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิก ทั้งหมดหรือบางส่วน ที่เราเก็บรวบรวมนั้นนำไปใช้ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผล สรุป พัฒนาต่อยอด และ/หรือจัดทำเป็นสถิติเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและประโยชน์ในการให้บริการของเราได้ ทั้งนี้ ทางเราจะไม่นำเสนอข้อมูลดังกล่าวออกมาในลักษณะที่เป็นการระบุอ้างอิงถึงตัวตนของบุคคลแต่อย่างใด
  4. เราสามารถตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกได้ตลอดเวลาเพื่อป้องกันการทุจริต ละเมิด หลอกหลอง ฉ้อโกง และ/หรือการกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณชน หรือขัดต่อเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลของเรา
  5. เราสามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก อาทิ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อติดต่อแจ้งให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเราได้
  6. เราสามารถแบ่งปันข้อมูลของสมาชิกในลักษณะที่ไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกไว้ในพื้นที่ส่วนกลางหรือในพื้นที่ส่วนที่เราเห็นว่ามีความเหมาะสมได้

การเปิดเผยข้อมูล

  1. เราตกลงจะไม่ทำการเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกให้บุคคลอื่นใดทราบโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากสมาชิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน
  2. ในกรณีที่เรามีความประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูลใดของสมาชิกเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ เราตกลงจะขอความยินยอมจากสมาชิกล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน
  3. กรณีที่เป็นไปเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย และ/หรือ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ และ/หรือคำสั่งของศาล องค์กร และ/หรือหน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด เราสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและ/หรือข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกได้โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากสมาชิกล่วงหน้า
  4. กรณีที่สมาชิกได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองและ/หรือบุคคลอื่นได้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกในพื้นที่สาธารณะหรือออกสู่สาธารณะ ไม่ว่าจะโดยการใช้บริการของเราหรือใช้บริการอื่นใดก็ตาม ข้อมูลของสมาชิกดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นข้อมูลที่เราจะต้องรับผิดชอบ ให้ความคุ้มครอง และ/หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวอีกต่อไป

การแก้ไข ลบ ตั้งค่าข้อมูลของสมาชิก และหยุดการใช้บริการชั่วคราว

สมาชิกสามารถทำการแก้ไข (Edit) ลบ (Delete) หยุดใช้บริการชั่วคราว (Deactivate) และ/หรือตั้งค่าข้อมูลของสมาชิกได้ตามความประสงค์ของ สมาชิก (Customize)

เทคโนโลยีการจดจำข้อมูล (คุกกี้)

เราอาจจะใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการจดจำข้อมูลในการให้บริการของเรา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของการให้บริการที่เรานำเสนอ

คุกกี้และเทคโนโลยีการจดจำข้อมูลนั้นใช้เพื่อประโยชน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เช่น ชนิดของบราวเซอร์ที่ใช้งานและระบบปฏิบัติการ การนับจำนวนผู้ที่เข้ามาใช้งาน  และทำความเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละคนในการเข้าใช้งาน นอกจากนี้ คุกกี้ยังสามารถช่วยให้เราสามารถ “ปรับเปลี่ยน” ตนเองให้เหมาะกับผู้ใช้แต่ละคนได้อีกด้วย

คุกกี้หรือเทคโนโลยีการจดจำข้อมูลจะจดจำข้อมูลเกี่ยวกับการมาเยี่ยมชม BUILK.COM ของสมาชิกเอาไว้ แต่ไม่ได้มีการใช้สำหรับเก็บข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกแต่อย่างใด

Leave a Reply

X