เงื่อนไขการใช้บริการ

สมาชิกผู้ใช้บริการ (“สมาชิก”) ตกลงยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการของ บริษัท บิลค์ เอเชีย จำกัด (“เรา”) ดังต่อไปนี้

1.        การยอมรับข้อกำหนดต่างๆ

สมาชิกได้อ่านและทำความเข้าใจข้อกำหนดต่างๆที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลเป็นอย่างดีแล้ว จึงขอยอมรับและตกลงให้ข้อกำหนดในเงื่อนไขและนโยบายดังกล่าวมีผลผูกพันทางกฎหมายทันทีที่ตนได้ลงทะเบียนและเข้าใช้บริการที่อยู่ภายใต้เครือข่ายของ BUILK.COM

2.        บัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของสมาชิก

เราจะให้สมาชิกนำอีเมล์ (E-mail) ส่วนตัวมาใช้เป็นชื่อบัญชีผู้ใช้ (Username) และให้ตั้งรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเอง (เว้นแต่เป็นกรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน ทางเราจะจัดส่งรหัสผ่านใหม่ให้ โดยสมาชิกจะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านนั้นอีกครั้งหนึ่ง) ภายหลังจากที่ได้ลงทะเบียนกับเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กิจกรรมหรือการดำเนินการใดๆที่ทำขึ้นใน BUILK.COM ภายใต้บัญชีการใช้งานของสมาชิก ย่อมถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระทำของตัวสมาชิกเองและเป็นสิ่งที่อยู่ในความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น สมาชิกจะต้องเก็บรักษาบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของตนเองไว้ให้เป็นความลับ และจะต้องทำการออกจากระบบเมื่อจบการทำงานในแต่ละครั้ง ตลอดจนจะต้องทำการแจ้งให้ทางเราทราบทันทีหากพบว่ามีบุคคลอื่นใช้บัญชีหรือรหัสผ่านของสมาชิกโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.        เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในการให้บริการของเรา

สมาชิกรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ซอฟต์แวร์ต่างๆของเราที่จัดบริการให้กับสมาชิกใน BUILK.COM ถือเป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่าในทางธุรกิจหรือในเชิงพาณิชย์ เป็นข้อมูลที่เป็นความลับ และเป็นสิ่งได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ สมาชิกจึงตกลงที่จะใช้บริการตามกฎระเบียบและภายในวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้เท่านั้น โดยจะไม่สร้างความเสียหายหรือกระทำละเมิดสิทธิใดที่เรามีอยู่ในซอฟต์แวร์โดยเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม นอกจากนี้ สมาชิกขอยอมรับข้อกำหนดสำหรับการใช้บริการซอฟต์แวร์ของเรา ดังต่อไปนี้

3.1           ซอฟต์แวร์ในบริการของเราอาจมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ดาวน์โหลด อัพเกรด อัพเดท เพิ่มฟังก์ชั่น ลดฟังก์ชั่น ปรับการตั้งค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำให้การใช้งานของสมาชิกมีความปลอดภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และเหมาะสมมากขึ้น

3.2           การอนุญาตให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์ในการบริการของเรานั้นเป็นการอนุญาตแบบไม่เสียค่าตอบแทน ไม่สามารถโอนได้ และไม่ใช่เอกสิทธิ์แก่สมาชิกคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกได้ใช้ประโยชน์ตามข้อกำหนดที่เราวางไว้เท่านั้น เว้นแต่จะมีการระบุเป็นอย่างอื่น

3.3           หากมีการระงับการให้บริการกับสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม การอนุญาตให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์ดังกล่าวนี้จะถือเป็นอันระงับลงทันทีเช่นกัน

3.4           กรณีที่สมาชิกได้รับการอนุญาตให้สิทธิใช้ซอฟต์แวร์ส่วนหนึ่งส่วนใดเพิ่มเติมจากกรณีปกติ โดยไม่เสียค่าตอบแทน การอนุญาตดังกล่าวย่อมถือเป็นการให้สิทธิใช้เพียงชั่วคราวและเป็นการเฉพาะเท่านั้น ทางเราจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าว ตลอดจนสามารถยุติการให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลา โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้สมาชิกทราบล่วงหน้า

3.5           เราอาจจะให้สมาชิกใช้บริการซอฟแวร์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานในระดับสูงขึ้น โดยเสียค่าตอบแทน ทั้งนี้ สมาชิกสามารถเลือกใช้บริการดังกล่าวหรือไม่ก็ได้

3.6           เราไม่อนุญาตให้สมาชิกทำการพัฒนาต่อยอดซอฟต์แวร์ ดำเนินกระบวนการวิศวกรรมย้อนกลับ (Backward Engineering) ถอดรหัส หรือพยายามแยกซอร์สโค้ด (Source Code) ของเราได้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ตาม เว้นแต่จะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้าเสียก่อน

4.        ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

เรามีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร เป็นต้น อย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวในซอฟต์แวร์ เครื่องหมาย รูปประดิษฐ์ สัญลักษณ์ โลโก้ แบรนด์ ตรา งานเขียน บทความ บทวิเคราะห์ และทรัพย์สินทางปัญญาทุกชนิดที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมา และการเข้าใช้บริการใน BUILK.COM ไม่ทำให้สมาชิกกลายเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวของเราได้แต่ประการใด ดังนั้น สมาชิกจึงไม่สิทธิทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ปรับเปลี่ยน ดัดแปลง แก้ไข ปลอมแปลง เผยแพร่ แจกจ่าย จำหน่าย โอน ให้เช่า ใช้ประโยชน์ แสวงหากำไร และ/หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเราโดยเด็ดขาด

5.        การใช้บริการของเรา

สมาชิกตกลงปฏิบัติตามระเบียบสำหรับการใช้บริการของเรา ดังต่อไปนี้

5.1           ห้ามใช้บริการของเราในลักษณะที่เป็นการขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณชน และ/หรือขัดต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ คำแนะนำ คำสั่งของศาล องค์กร และ/หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

5.2           ห้ามใช้บริการของเราในลักษณะที่นอกเหนือวัตถุประสงค์หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดต่างๆที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคล

5.3           ห้ามใช้บริการของเราในลักษณะที่เป็นการรบกวน แทรกแซง จำกัด ทำลาย ขโมย พยายามเข้าถึงระบบของเรา และ/หรือกระทำการอื่นใดโดยวิธีการที่นอกเหนือไปจากการบริการและคำแนะนำที่เราให้ไว้ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

5.4           ห้ามใช้บริการของเราในลักษณะที่เป็นการรบกวน แทรกแซง จำกัด ทำลาย ขโมย พยายามเข้าถึงกิจกรรมหรือข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของสมาชิกอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

5.5           ห้ามใช้บริการของเราในลักษณะที่เป็นการสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นแก่ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง บริการ คุณภาพของการให้บริการ และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของเราหรือของบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

5.6           ห้ามใช้บริการของเราในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลอื่นใดก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

5.7           ห้ามใช้บริการของเราในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ใดๆโดยมิชอบ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

5.8           ห้ามใช้บริการของเราโดยการใช้ถ้อยคำ ข้อความ ข้อมูล ข่าวสาร เนื้อหา บันทึก คลิป เสียง กราฟิก และ/หรือรูปภาพ ที่เป็นการรบกวน ก่อกวน ก้าวร้าว ดูหมิ่น หมิ่นประมาท หยาบคาย ข่มขู่ คุกคาม ลามก อนาจาร น่ารังเกียจ ทำลายชื่อเสียง ละเมิดสิทธิ และ/หรือสร้างความเสียหายใดๆให้เกิดขึ้นแก่เราหรือบุคคลอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

5.9           ห้ามใช้บริการของเราโดยการอัพโหลด โฆษณา ประกาศ เปิดเผย เผยแพร่  ส่งข้อความ และ/หรือกระทำการอื่นใดกับข้อมูลของบุคคลอื่นโดยที่สมาชิกไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีสิทธิอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

5.10        ห้ามใช้บริการของเราในการส่งอีเมล์ลูกโซ่หรืออีเมล์ขยะ ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

6.        ข้อมูลของสมาชิก

รายละเอียดข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกและข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของสมาชิกนั้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนบุคคล ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการของเรา

7.        การปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดความรับผิดของเรา

สมาชิกตกลงยอมรับเงื่อนไขสำหรับการปฏิเสธการรับประกันและการจำกัดความรับผิดของเรา ดังต่อไปนี้

7.1           เราขอปฏิเสธการรับประกันใดๆทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม  ซึ่งทั้งนี้หมายความรวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะอยู่แต่ การรับประกันโดยปริยายของผู้ประกอบการค้า การรับประกันโดยปริยายต่อความสามารถในทางการค้า การรับประกันความเหมาะสมสำหรับจุดประสงค์การใช้งานเฉพาะ การรับประกันความพร้อมในการใช้งาน การรับประกันความต่อเนื่องของการให้บริการ การรับประกันความสามารถในการตอบสนองความต้องการของสมาชิก การรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิ การรับประกันความถูกต้องของเนื้อหาภายในการบริการ การรับประกันคุณภาพของสินค้าหรือบริการ การรับประกันความน่าเชื่อถือของข้อมูลและการให้บริการ การรับประกันความน่าเชื่อถือของโฆษณา การรับประกันการเข้าไฮเปอร์ลิงค์ (Hyperlink) การรับประกันความถูกต้องของเอกสาร การรับประกันข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคล เป็นต้น

7.2           สมาชิกตกลงจะใช้ดุลยพินิจและวิจารณญาณในการใช้บริการของเราด้วยตนเอง ตลอดจนขอยอมรับความเสี่ยงใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการของเราแต่เพียงผู้เดียว ดังนั้น หากมีความเสียหายใดเกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ฐานข้อมูล ซอฟต์แวร์ การประกอบธุรกิจ ความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของสมาชิกหรือของบุคคลอื่น ทางเราไม่ต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา ตลอดจนรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกหรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น

7.3           กรณีที่สมาชิกใช้บริการของเราทำกิจกรรมหรือดำเนินการต่างๆเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อเข้าทำธุรกิจกับสมาชิกรายอื่นหรือกับบุคคลภายนอก และเป็นเหตุทำให้เกิดสูญเสียหรือความเสียหายขึ้น ทางเราไม่ต้องรับผิดทางแพ่งหรือทางอาญา ตลอดจนรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน และ/หรือค่าใช้จ่ายให้กับสมาชิกหรือบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น

8.        การปรับเปลี่ยนการให้บริการของเรา

สมาชิกรับทราบและเข้าใจเป็นอย่างดีว่า เราสามารถดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข ดาวน์โหลด อัพเกรด อัพเดท เพิ่มฟังก์ชั่น ลดฟังก์ชั่น และ/หรือปรับการตั้งค่าต่างๆที่เกี่ยวข้องในการให้บริการของเราได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องบอกกล่าวแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนล่วงหน้า เนื่องจากการดำเนินการดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว

9.        การจำกัดสิทธิและการระงับการให้บริการของเรา

ทางเราขอสงวนสิทธิในการจำกัดสิทธิหรือระงับการให้บริการกับสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นการชั่วคราวหรือถาวร ได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนล่วงหน้า ในกรณีดังต่อไปนี้

9.1           พฤติการณ์ของสมาชิกมีลักษณะเป็นการจงใจฝ่าฝืนข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งของเราที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคล หลังจากที่ทางเราได้เคยบอกกล่าวตักเตือนให้สมาชิกทราบแล้ว

9.2           พฤติการณ์ของสมาชิกมีลักษณะเข้าข่ายเป็นการกระทำหรืออาจจะกระทำความผิดทางกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงาม ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณชน และ/หรือขัดต่อระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ คำแนะนำ คำสั่งของศาล องค์กร และ/หรือหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง

9.3           พฤติการณ์ของสมาชิกมีลักษณะเป็นการพยายามเข้าถึงระบบการให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งของเราโดยไม่ได้รับอนุญาต

9.4           พฤติการณ์ของสมาชิกมีลักษณะเป็นการพยายามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกรายอื่น

9.5           พฤติการณ์ของสมาชิกมีลักษณะเป็นการละเมิดหรืออาจจะละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของเราหรือของบุคคลอื่น

9.6           พฤติการณ์ของสมาชิกมีลักษณะเป็นการสร้างหรืออาจจะสร้างความเสียหายใดให้เกิดขึ้นกับความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง บริการ คุณภาพการให้บริการ และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดของเราหรือของบุคคลอื่น

9.7           กรณีที่จะต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมและ/หรือรักษาความปลอดภัยให้กับระบบการให้บริการของเราอย่างเร่งด่วน

9.8           กรณีเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลให้กับข้อมูลของสมาชิก

10.     เกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความส่วนบุคคล

10.1        เราสามารถทำการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อกำหนดของเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายส่วนบุคคลได้ตลอดเวลา หากมีการแก้ไขเพิ่มเติมส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือนโยบายดังกล่าว สมาชิกตกลงยินยอมให้ข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุดนั้นมีผลผูกพันเป็นข้อตกลงระหว่างเรากับสมาชิกด้วยเช่นกัน โดยไม่จำเป็นต้องบอกกล่าวให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ดังนั้น สมาชิกตกลงจะทบทวนข้อกำหนดของเราอย่างถี่ถ้วนและสม่ำเสมอ หากสมาชิกไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวได้ สมาชิกจะต้องหยุดใช้บริการของเราทันที

10.2        กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดฉบับนี้กับข้อกำหนดที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้ถือว่าข้อกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมฉบับล่าสุดมีผลบังคับใช้

10.3        กรณีที่สมาชิกไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดใดที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคล และทางเรายังไม่ได้ดำเนินการใดๆกับสมาชิก ย่อมไม่ถือว่าเราสละสิทธิในการดำเนินการและบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดแต่อย่างใด

10.4        กรณีที่มีข้อความส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อกำหนดตกเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับได้ ข้อความดังกล่าวย่อมไม่ส่งผลกระทบกับข้อความส่วนอื่นและข้อกำหนดอื่นในเงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายความเป็นส่วนบุคคลแต่อย่างใด

10.5        เงื่อนไขการใช้บริการและนโยบายส่วนบุคคลจัดทำขึ้นตามบทบัญญัติกฎหมายแห่งราชอาณาไทยและให้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย ในกรณีพิพาทเกี่ยวกับเงื่อนไขและนโยบายดังกล่าว เราและสมาชิกตกลงให้นำข้อพิพาทนั้นขึ้นสู่กระบวนการพิจารณาพิพากษาของศาลไทยเท่านั้น

Leave a Reply

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert
X